Cristin-prosjekt-ID: 2538532
Registrert av: REK Sist endret: 29. april 2022, 15:46 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2538532
Registrert av: REK Sist endret: 29. april 2022, 15:46 Sist endret av: REK
Prosjekt

Utvikling av VR-basert læringsverktøy for sosial inkludering av ROP pasienter

prosjektleder

Lars Lien
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

forskningsansvarlige enheter

 • VID vitenskapelige høgskole

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 421376

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2022 Slutt: 1. februar 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utvikling av VR-basert læringsverktøy for sosial inkludering av ROP pasienter

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette forskningsprosjektet dreier seg om å undersøke hvordan virtual reality teknologi (VRT) kan bidra til at mennesker som har utfordringer med rus og psykisk helse kan delta i samfunnet. Formålet med dette brukerdrevne prosjektet er å utforske og utvikle bruken av Virtual Reality (VR), og evaluere effekten av VR-basert læring for å fremme helse og velferd hos personer med psykiske lidelser og ruslidelser. Prosjekt et er organisert som tre delprosjekter; et utforskende studie, et utviklings-studie, og et evalueringsstudie. Den endelige målsetningen med denne studien er å utnytte resultatene fra dette Ph.D prosjektet i utviklingen av et VR-paradigme for å fremme sosial deltakelse som er skreddersydd til målgruppens behov, ønsker og læringsbetingelser for overføring av simuleringsbasert læring til det virkelige liv. Dette Ph.D prosjektet utgjør det overordnede VR utviklingsprosjektets utforskning studie, arbeidspakke 1. Virtual Reality teknologi har vist seg å være en svært velegnet plattform for å formidle læring, men innebærer også svært komplekse læringsprosesser. All læring påvirkes av læringsituasjonen og læringsmiljø. VR-baserte læringsopplevelser dykker man inn i datasimulerte miljøer hvor alle inntrykk, situasjoner, omgivelser etc må lages digitalt. En inngående forståelse av de bakenforliggende mekanismene, som har betydning for både sosial deltakelse og læring hos målgruppen, er avgjørende for å lykkes med å skape et valid VR-paradigme. Hensikten med dette studiet er å undersøke hva personer i målgruppen opplever som hemmer og fremmer sosial deltakelse. Videre vil vi utforske hva slag sosiale ferdigheter som kan være egnet for VR-basert læring, og hvilke relevante sosiale situasjoner og omstendigheter som kan være egnet for gjenskapning i datasimulerte læringsmiljøer. Vi vil i tillegg studere hvordan VR basert simuleringstrening kan tilrettelegges didaktisk for å møte spesifikke læringsbetingelser hos målgruppa. Til slutt skal vi bruke funnene fra disse undersøkelsene til å utlede et helhetlig sosioemosjonelt læringsdomene som er spesifikt rettet mot kompleks sosioemosjonell læring hos voksne ROP pasienter i VR-basert simuleringstrening.

Metode

Kvantitative analysemetoder, Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lars Lien

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Torgeir Sørensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved VID vitenskapelige høgskole

Marja Leonhardt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF

Kari Galaaen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Hamar kommune
1 - 4 av 4