Cristin-prosjekt-ID: 455638
Sist endret: 17. desember 2019 14:25

Cristin-prosjekt-ID: 455638
Sist endret: 17. desember 2019 14:25
Prosjekt

Undersøkelse og behandling av svimmelhet i norsk primærhelsetjeneste

prosjektleder

Liv Heide Magnussen
ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 3.928.598
 • Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter 
  Prosjektkode: 43917

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Kognitiv psykologi • Helsefag • Fysioterapi

Emneord

Balanse • Vestibularissystem • Gruppeterapi • Kognitiv atferdsterapi

HRCS-helsekategori

 • Andre

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3.1 Primærforebyggende tiltak for å endre atferd eller fremme helse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
55585631
Sted
Liv Heide Magnussen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. september 2014 Slutt: 8. november 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Undersøkelse og behandling av svimmelhet i norsk primærhelsetjeneste

Vitenskapelig sammendrag

Svimmelhet er et vanlig og plagsomt helseproblem. Svimmelhet kan ha ulike årsaker, men det er anslått at vel halvparten skyldes tilstander i det vestibulære systemet. Vestibulær svimmelhet oppstår ofte akutt og oppleves dramatisk ved at alt går rundt, en blir kvalm, har problem med å fokusere og opprettholde balanse. De fleste bedres spontant, mens ca 30 prosent sliter med vedvarende plager i form av svimmelhet, synsproblemer og ustøhet. Langvarige plager ledsages ofte av tilleggsplager som angst/bekymring og muskelskjelettplager, samt økte rater av sykefravær og uføretrygd.

 

Vestibular Rehabilitation (VR) har vist seg å være den mest effektive behandlingen for vestibulær dysfunksjon. Kognitiv atferdsterapi (CBT) alene eller i tillegg til VR synes å ha begrenset effekt, men i studier som har undersøkt effekten av disse to modalitetene har CBT og VR blitt gitt adskilt, ikke i en integrert modell slik vi har til hensikt å gjøre.

 

Prosjektets hovedmål er å undersøke effekten av en gruppebasert modell som kombinerer VR, kroppsbevissthet og CBT. Pasientene gjennomgår først en engangskonsultasjon (brief intervention) som består av informasjon, avdramatisering og råd om øvelser før de randomiseres til den gruppebaserte modellen eller øvelser på egen hånd og oppfølging per telefon.

 

I tillegg til å undersøke effekten av gruppebehandlingen, ønsker vi å beskrive utvalget med tanke på opprettholdende og forsterkende faktorer som kan hindre bedring. Spesielt vil vi undersøke om og hvordan muskelskjelettplager er en opprettholdende og forsterkende faktor.

 

Kvalitative data vil bli samlet inn både fra pasienter og helsepersonell for å gi ny kunnskap om erfaringer og utfordringer gjennomprosjektperioden.

 

Delprosjekter

 1. Beskrivelse av helse, funksjon, svimmelhetsplager og livskvalitet i et utvalg pasienter med langvarig svimmelhet i primærhelsetjenesten. En tverrsnittsstudie. 

 

 1. Effekt av en gruppebasert behandling bestående av vestibulær rehabilitering, kroppsbevissthet og kognitiv terapi på helse, funksjon og svimmelhetsplager ved langvarig svimmelhet. En randomisert kontrollert studie.

 

 1. En feasibilitystudie av en gruppebasert behandling bestående av vestibulær rehabilitering, kroppsbevissthet og kognitiv adferdsterapi for pasienter med vedvarende svimmelhetsplager i primærhelsetjenesten- en behandlingsprotokoll og preliminære resultat

 

 1. Prognostiske faktorer for bedring etter en gruppebasert behandling av vestibulær rehabilitering, kroppsbevissthet og kognitiv terapi.

 

 1. Test-retestreliabilitet og klinisk viktig endring av et utvalg fysiske tester.

 

 1. Pasienters erfaringer og oppfatninger med deltakelse i en gruppebasert behandling som består av vestibulær rehabilitering, kroppsbevissthet og kognitiv terapi.

 

Metode

En multisenter RCT (n=126) vil bli gjennomført for å vurdere effekten av BI pluss en gruppebasert behandling  som består av en kombinasjon av kroppsbevissthet, VR + CBT sammenlignet med BI alene. Kontrollgruppen følges opp pr telefon.  En feasibilitystudie gjennomføres før RCT igangsettes for å undersøke gjennomførbarheten av de enkelte delene av studien.

Karakteristika ved baseline, samt prognostiske faktorer for bedring/ikke bedring vil bli undersøket. 

Kvalitative studier for å utforske pasienterfaringer vil også bli gjennomført.

Test-retestundersøkelse av fysiske tester vil bli gjennomført.

 

 

 

Utstyr

Utstyr for fysisk testing og Axelerometers vil bli brukt. Infopads vil bli brukt for innsamling av data.

Tittel

Assessment and treatment of patients with long-term dizziness in primary care

Vitenskapelig sammendrag

Dizziness is common and a troublesome health problem. Dizziness may arise for a variety of reasons, but reports indicate that in around 50 % of those seeking health care for dizziness, it is associated with a vestibular disorder. A vestibular disorder is characterized by an abrupt onset, general malaise, vertigo, visual problems and unsteadiness. In most cases the general condition improves within weeks, but vestibular symptoms may remain in about 30 % of the cases. Long-lasting symptoms is often accompanied by co-morbidities like anxiety/worries and musculoskeletal pain, and increased rates of sickness absence and disability pension.

 

Vestibular Rehabilitation (VR) is considered the most efficient treatment for vestibular hypofunciton. Cognitive behavioral therapy (CBT) alone, or CBT in addition to VR seem to have limited effect. However, in the latter case, CT and VR have been given in a sequential order, not as an integrated model.

 

The main aims of the present study are to investigate an intervention combining VR, body awareness and CBT given in a group format. After a thorough examination, patients undergo a one-time consultation (brief intervention) consisting of information, reassurance and advice regarding the need to stay active before they are randomized to either the group treatment or exercises on their own and follow-up by telephone.

 

It is also of great importance to examine sustaining and exaggerating factors which may prevent recovery. Specifically, we will examine the importance of musculoskeletal problems in this context.

 

Qualitative data will be collected from both patients and health personnel to provide new knowledge about experiences and challenges throughout the project period. 

 

Sub projects

 1. Health, function, dizziness symptoms and quality of life in patients with long-lasting dizziness in primary care. A cross sectional study
 2. Effect of a group based treatment combining vestibular rehabilitation, body awareness and cognitive behavioral therapy on health, function and dizziness symptoms in patients with long-lasting dizziness. A randomized controlled study
 3. A feasibility study on a group based treatment combining vestibular rehabilitation , body awareness and cognitive behavioral therapy and for patients with persistent dizziness – Treatment Protocol and preliminary results 
 4. Prognostic factors for improvement after a group based treatment of vestibular rehabilitation, body awareness and cognitive behavioral therapy.
 5. Test-retest reliability and clinical important change are examined in a selection of the outcome measures
 6. Patients’ perceptions and experiences of participation in a group based treatment of vestibular rehabilitation, body awareness and cognitive behavioral therapy.

 

Metode

A multi-center RCT (n=126), including patients with long-term dizziness will be conducted in order to assess the effect of an individually given consultation (brief intervention, BI) and a group based VR+CBT (intervention group), compared to BI alone (control group). Prior to the RCT, a feasibility study will be carried out to examine the feasibility of the separate parts of the study.

Baseline characteristica, and prognostic factors for recovery will be examined. 

Qualitative studies examining patients experiences will be conducted

Test-retest reliability of physical tests will be examined. 

Utstyr

Equipment for physical testing and Axelerometers will be used. Infopads will be used for collection of data.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Liv Heide Magnussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Anne-Lise Tamber

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet

Richard Clendaniel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Duke University

Birgit Juul-Kristensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse og funksjon ved Høgskulen på Vestlandet

Stein Helge Glad Nordahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for hode/hals ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Efficacy of intergrating vestibular rehabilitation and cognitive behaviour therapy in persons with persistent dizziness in primary care- a study protocol for a randomised controlled trial.

Kristiansen, Lene; Magnussen, Liv Heide; Wilhelmsen, Kjersti Thulin; Mæland, Silje; Nordahl, Stein Helge; Clendaniel, Richard; Hovland, Anders; Juul-Kristensen, Birgit. 2019, Trials. DU, PIHV, SDU, HAUKELAND, UIB, HVLVitenskapelig artikkel

Feasibility of integrating vestibular rehabilitation and cognitive behaviour therapy for people with persistent dizziness.

Kristiansen, Lene; Magnussen, Liv Heide; Juul-Kristensen, Birgit; Mæland, Silje; Nordahl, Stein Helge; Hovland, Anders; Sjøbø, Trond; Wilhelmsen, Kjersti Thulin. 2019, BMC Pilot and Feasibility Studies. PIHV, SDU, HAUKELAND, UIB, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 2 av 2