Cristin-prosjekt-ID: 518543
Sist endret: 8. februar 2022, 14:47

Cristin-prosjekt-ID: 518543
Sist endret: 8. februar 2022, 14:47
Prosjekt

Kunnskapsoverføring i barnevernet: Bedre skoleprestasjoner for barn i risiko (KOBA).

prosjektleder

Solveig Holen
ved RBUP Øst og Sør

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • RBUP Øst og Sør

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 256496/H10

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Utviklingspsykologi • Organisasjonspsykologi

Emneord

Effektevaluering • Barnevern • Implementeringsforskning • Risiko faktorer • Akademiske prestasjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
930 17 776
Sted
Solveig Holen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2016 Slutt: 31. januar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kunnskapsoverføring i barnevernet: Bedre skoleprestasjoner for barn i risiko (KOBA).

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet har som mål å utvikle og ta i bruk anvendelige tiltak og rutiner som gjør at det kommunale barnevernet kan styrke og følge opp skolegangen til barn i barnevernet. Skolestøtten skal gis til barn og familier som mottar hjelpetiltak fra kommunale barnevernstjenester, være et tillegg til ordinær undervisning, og foregå utenfor skoletiden og i hjemmet.

Barn i barnevernet har som gruppe forhøyet risiko for marginalisering i voksen alder, og som gruppe presterer de dårligere på skolen sammenlignet med jevnaldrende generelt. Det å mestre skolen er en sterk beskyttelsesfaktor som  reduserer sannsynligheten for mange uheldige utfall, blant annet marginalisering i voksenlivet.

Et hovedmål med prosjektet er derfor å forebygge at barn i barnevernet faller i fra på skolen ved å tilby opplæring i forsterket skolestøtte til barnevernsansatte som så yter denne støtten til foreldre og barn.

Det andre målet med prosjektet er å ta bruk og evaluere en fremgangsmåtefor å overføre kunnskap fra forskning til bruk av kunnskapen i praksis. Dette kalles en kunnskapsoverføringsprosess, og er en kombinasjon av flere kunnskapsbaserte implementeringsstrategier.

Prosjektet har direkte relevans for de inkluderte barneverntjenestene, og kunnskapen fra prosjektet vil kunne komme til nytte for barnevernet særlig, men også andre helse-, omsorg- og velferdstjenester.

Vitenskapelig sammendrag

Title: Knowledge translation in Child Welfare services: Improving educational outcomes for children at risk.

Two important societal issues are the focus of this project. One is to support the child welfare services (CWS) in delivering school-support interventions that are safe, empirically-supported and that ensure user involvement. The other is to help improve academic outcomes for children who are at risk for failing in school and their families.

The present project is a knowledge translation (KT) process that includes the synthesis, dissemination, implementation, and evaluation of knowledge from research to practice.

First, we conduct a systematic review of out-of-school interventions aimed at improving academic achievement in children at risk for failing in school. We then use a common elements methodology to identify the most effective evidence-based elements (EBP elements) of the interventions.

In each participating CWS, we will establish a core group, with leaders and staff of the CWSs, users of CWS, school personnel, professional educators and researchers. In a collaborative effort, each core group will create a locally adapted training program based on the EBP elements (the intervention). The project is carried out as a randomized controlled trial.

We measure implementation quality in order to assess the extent to which the EBP elements are implemented as intended, including readiness, fidelity and adaptations, reach and uptake. We also measure organizational climate, practitioners' satisfaction and perceived competence.

We measure changes in children's academic achievement (reading, spelling and math) in order to test intervention effects. Children's mental health, social skills and cognitive functioning are examined as possible moderators.

We also assess families' satisfaction with the services received and their involvement.

Results from the project will be disseminated through both popular and scientific channels in a joint effort with members of the core groups, and with national and international collaborators.

Metode

Skolestøttetiltaket utarbeides basert på en systematisk kunnskapsoppsummering om effekt av tiltak utenfor skoletiden som øker skoleprestasjoner.

Vi gjennomfører først en systematisk oversikt over forskning som har fokusert på forbedring av skoleprestasjoner for barn i barneskolealder. Etter siling og kvalitetsvurdering av denne forskningen, foretar vi en analyse av kjerneelementer i de tiltakene som har vist seg å være virksomme (dvs., hva de effektive tiltakene har til felles). Disse kjerneelementene danner så grunnlag for et lokalt skreddersydd opplæringsprogram som skal utvikles, implementeres og evalueres i samarbeid mellom barnevernsansatte fra kommunale barneverntjenester, brukerrepresentanter (tidligere klienter av tjenestene), skolepersonell og RBUP Øst og Sør (forskere og undervisere).

Prosjektet har to målgrupper: Den ene er barn i barneskolealder og deres foresatte som mottar hjelpetiltak fra det kommunale barnevernet. Den andre er ansatte og ledere i kommunale barneverntjenester.

Prosjektet er både en randomisert, kontrollert studie hvor vi ser på effekten av skolestøtten på barn og familier og det er en implementeringsstudie hvor vi undersøker ulike sider ved implementeringsprosessen i de deltagende tjenestene.

Vi administerer spørreskjemaer til barn, foresatte, barnas lærere, og ledere og ansatte ved barnevernstjenestene og vi tester lese-, stave-, og matematikkkunnskaper hos barna.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Solveig Holen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved RBUP Øst og Sør
Aktiv cristin-person

Thomas Engell

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

Ingvild Barbara Follestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør

Benedicte Kirkøen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved RBUP Øst og Sør
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Brukersentrert samutvikling og implementering av tiltak i Barnevernet.

Engell, Thomas. 2021, NUBU-konferansen. RBUPFaglig foredrag

Early academic struggles among children with home-based support from child welfare services.

Kirkøen, Benedicte; Engell, Thomas; Follestad, Ingvild Barbara; Holen, Solveig; Hagen, Kristine Amlund. 2021, Children and Youth Services Review. UIO, RBUP, NUBUVitenskapelig artikkel

Vil styrke skolemestring hos barn i barnevernet.

Engell, Thomas; Hagen, Kristine Amlund. 2016, Forskning.no. RBUPShort communication

Barnevernsbarn sliter på skolen.

Lyshaug, Elisabeth; Engell, Thomas. 2017, Tilbeste.no. DRAMMEN, RBUPIntervju tidsskrift

Skal hjelpe barn i barnevernet med å mestre skolen.

Engell, Thomas; Hagen, Kristine Amlund. 2017, Forskning.no. RBUPShort communication
1 - 5 av 33 | Neste | Siste »