Cristin-prosjekt-ID: 573142
Sist endret: 16. september 2020, 10:50

Cristin-prosjekt-ID: 573142
Sist endret: 16. september 2020, 10:50
Prosjekt

Teknoløft Sogn og Fjordane

prosjektleder

Erik Kyrkjebø
ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 45.586.578
 • Høgskulen i Sogn og Fjordane
  Prosjektkode: 6000156
 • Vestlandsforsking
  Prosjektkode: 6490
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 280771

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Datateknologi • Teknisk kybernetikk • Produksjon og driftsteknologi

Emneord

Digitalisering • Automatisering • Big Data • Robotikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Bidragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2018 Slutt: 30. april 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Teknoløft Sogn og Fjordane

Populærvitenskapelig sammendrag

Internett smeltar saman produksjon, produkt og tenester. Morgondagens kapital er ny teknologi og nye datakjelder og evna til å sortere, systematisere og reagere på data. Med dette blir nye forretningsmodellar til, og det oppstår nye produkt, tenester og verdikjeder. Næringslivet er i omstilling, og midt i ein revolusjon. Kapasitet til å forstå den nye industrielle revolusjonen vil vere avgjerande for å overleve. Kapasitet til å delta i utviklinga vil vere avgjerande for å vekse.

Den fjerde industrielle revolusjonen, Industri 4.0, handlar om korleis ein kan digitalisere, automatisere eller robotisere dagens produksjonsprosessar og tenesteytingar. Revolusjonen handlar òg om korleis nye forretningsmodellar og verdikjeder kan oppstå som følgje av ny teknologi og tilgang på nye data – stordata (Big Data). Meir skreddarsydde produkt i ein meir fleksibel produksjon og i mindre seriar blir mogleg, og nye automatiserte tenester kan oppstå.

Teknoløft Sogn og Fjordane skal bygge næringsretta kapasitet og kompetanse innan digitalisering, automatisering, robotikk og stordata ved Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking. Dette gjer vi gjennom å utdanne doktorgradskandidatar og forske i samarbeid med næringslivet. Det seksårige prosjektet skal auke bruken av forsking for innovasjon i næringslivet. Særleg skal prosjektet legge til rette meir fleksibel automatisering av prosessar og tenester med robotar, og betre utnytting av stordata til innovasjon og omstilling.

Satsinga skal auke tilgangen på relevant og kompetent arbeidskraft for næringslivet, og utvikle nye utdanningar: etter- og vidareutdanningstilbod, og ein master i robotikk og digitalisering. Ein stor del av prosjektet går ut på å dele kunnskap, problemstillingar og kompetanse mellom fou-miljø og næringsliv, og sørgje for brubygging til nasjonale og internasjonale forskingsmiljø.  

Vitenskapelig sammendrag

Teknoløft Sogn og Fjordane skal auke kapasitet og kompetanse i forskingsmiljøa ved Høgskulen på Vestlandet og Vestlandsforsking på områda digitalisering og automatisering. Målsettinga er at meir relevante forskingsmiljø i regionen skal føre til at næringslivet i større grad etterspør forsking for utvikling og innovasjon, og at prosjektet skal stimulere til nye samarbeid om forsking og innovasjon med partnarar i og utanfor Norge. Prosjektet er eit samarbeid mellom Høgskulen på Vestlandet, Vestlandsforsking, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane og SINTEF Digital. 

Dei to hovudsatsingane i prosjektet er å utvikle kompetanse på meir fleksibel automatisering med robotar i små og mellomstore bedrifter, og å utvikle meir næringsretta kompetanse innan stordata (Big Data) som kan gjere det lettare for bedrifter å ta i bruk data til innovasjon og omstilling. Satsingane skal auke toppkompetansen i fou-miljøa og utdanne nye doktorgradsstipendiatar i næringsrelevante problemstillingar. For å auke tilgangen på relevant og kompetent arbeidskraft i fylket skal prosjektet og utvikle nye næringsrelevante etter- og vidareutdanningstilbod, og har som mål å utvikle ei masterutdanning i robotikk og digitalisering.

Dei fleste bedrifter vil før eller seinare måtte omstille seg drastisk for å møte det digitale skiftet. Målsettinga for Teknoløft Sogn og Fjordane er å bidra til å lette omstillinga i bedriftene gjennom deling av kunnskap, problemstillingar og kompetanse mellom fou-miljø og næringsliv. Prosjektet rettar seg mot eit breitt spekter av små og mellomstore bedrifter i Sogn og Fjordane, og tek sikte på å stimulere flest mogleg av dei til eit løft på områda digitalisering, robotisering og automatisering. Slik kan næringslivet ta aktivt del i det digitale skiftet .

Prosjektet vil særleg legge vekt på samarbeid med IT-bedrifter som er langt framme når det gjeld digitalisering av produksjon og tenesteyting, og med produksjonsnæringar og energibransjen i Sogn og Fjordane. Prosjektet har som målsetting at den næringsretta forskingsbaserte innovasjonsaktiviteten i Sogn og Fjordane minst skal doblast i løpet av prosjektperioden.

Meir om publiseringsaktivitetane i prosjektet kan du finne her.

Metode

Prosjektet vil ta i bruk små treghetssensorar (IMUar) for å måle korleis mennesket bevegar på armar og torso, og så estimere bevegelse og intensjonen for bevegelsen gjennom eit Kalman-filter. Dette gjer oss i stand til å styre roboten sin posisjon og kraft nøyaktig gjennom ein impedans-regulator slik at roboten og mennesket kan samarbeide tett i handteringa av ulike produkt. Korleis roboten og mennesket skal samarbeide om å handtere nye produkt og oppgåver skal lærast gjennom læringsalgoritmar som får feedback både frå mennesket og kvaliteten på produktet.

Tittel

Teknoløft Sogn og Fjordane

Populærvitenskapelig sammendrag

The Teknoløft Sogn og Fjordane project aims to build capacity and expertise in digitalisation and automation, in particular on robotics and big data, at the Western Norway University of Applied Science and Western Norway Research Institute through the education of PhD candidates and conducting research in close cooperation with local enterprises. The 6-year project seeks to expand the role of research in the innovation processes of the county business sector. In particular, the project will seek to facilitate gradual automation of processes and services in local businesses, by introducing human-robot cooperation and to a larger extent using big data in innovation and restructuring.

The project aims to improve access for local businesses to relevant, competent labour, and will develop new education programmes: both continuing and furthering education courses, and a master degree in robotics and digitalisation. Knowledge sharing between sectors is a major element of the project to exchange information, skills, and expertise between the business sector and academia. The project also has a clear goal of strengthening academic relations both nationally and internationally.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Erik Kyrkjebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Høgskulen på Vestlandet

Martin Fodstad Stølen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Øyvind Heimset Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestlandsforsking

Knut Øvsthus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Høgskulen på Vestlandet

Gizem Ates

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Artificial Intelligence for Business.

Akerkar, Rajendra Arvind. 2018, Springer Nature. VFVitenskapelig monografi

Feasibility of the UR5 Industrial Robot for Robotic Rehabilitation of the Upper Limbs After Stroke.

Kyrkjebø, Erik; Laastad, Mads Johan; Stavdahl, Øyvind. 2018, IEEE International Conference on Intelligent Robots and Systems. Proceedings. NTNU, HVLVitenskapelig artikkel

What are the preconditions and the barriers for successful e-entrepreneurship in rural Norway?

Nesse, Jon Gunnar; Årethun, Torbjørn; Larsen, Øyvind Heimset. 2018, The 15th international conference on enterprise systems, accounting, logistics and management 2018 (ICESALM 2018). VF, HVLVitenskapelig foredrag

Inertial Human Motion Estimation for Physical Human-Robot Interaction Using an Interaction Velocity Update to Reduce Drift.

Kyrkjebø, Erik. 2018, Association for Computing Machinery (ACM). HVLVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 4 av 4