Cristin-prosjekt-ID: 580881
Sist endret: 13. januar 2021, 09:14

Cristin-prosjekt-ID: 580881
Sist endret: 13. januar 2021, 09:14
Prosjekt

Rehabilitering kohort vest (Rekove)

prosjektleder

Vegard Pihl Moen
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Finansiering

 • Helse Vest RHF
  Prosjektkode: 2.800.000

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Validering • Rehabilitering

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt
 • Grunnforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rehabilitering kohort vest (Rekove)

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette forskningsporosjektet har til hensikt å få mer kunnskap om hvem som får tilbud om rehabilitering ved en rehabiliteringsinstitusjon og hvordan det går med pasienten etter rehabiliteringsoppholdet. Det undersøkes hvilke funksjonsproblemer og andre helseproblemer rehabiliteringspasientene har før rehabilitering. Ved å følge opp pasientene etter ett og tre år ønsker vi å se om det skjer en endring i funksjon og helse. I tillegg undersøkes hvilke helsetjenester rehabiliteringspasienter benytter seg av.

Rehabiliteringsprosessen, herunder hvordan pasienter opplever kontinuitet i helsetjenesten og hvordan kommunikasjonen og relasjonen i et tverrfaglig team ved en rehabiliteringssenter foregår, inngår i denne studien for å se om dette har en sammenheng med en endring av funksjon og helse.

Vitenskapelig sammendrag

Hvert år gjennomfører i underkant 30000 pasienter rehabilitering ved en privat rehabiliteringsinstitusjon som har ytelsesavtale med regionalt helseforetak.

Systematiske data om alder, kjønn og henvisningsdiagnose rapporteres innad i de regionale helseforetakene. Rehabiliteringspasientene som gruppe er det lite kunnskap om, herunder deres karakteristikk omkring funksjon og helse. I tillegg er det lite kjennskap om endring i disse variablene etter rehabiliteringsopphold.

Formålet med dette forskningsprosjektet er å kartlegge rehabiliteringspasienter tilhørende Helse Vest som får tilbud om rehabilitering ved en rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten. Videre ønsker prosjektet å undersøke endringer i hovedutfallsmålene; funksjon og helse, med fokus på aktivitet og deltakelse, samt helserelatert livskvalitet.

Videre vil den relasjonelle koordineringen i tverrprofesjonelle team, knyttet opp mot pasientens utbytte av rehabilitering og erfaringer med kontinuitet i rehabiliteringstjenesten, undersøkes. Den relasjonelle koordineringen i teamene vil også bli knyttet opp mot eventuell endring av hovedutfallsmålene.

Registerdata om sosiodemografiske og sosioøkonomiske variabler samt bruk av helsetjenester, arbeidslivsdeltakelse og sykemelding vil bli undersøkt.

Denne epidemiologiske studien har følgende mål:

 • beskrive pasientenes med hovedutfallsmål funksjonsnedsettelse og helse før rehabilitering
 • undersøke endring i hovedutfallsmål etter ett og tre år
 • undersøke pasientenes opplevelse av kontinuitet av rehabilitering- og helsetjeneste, og undersøke dens sammenheng med endring av hovedutfallsmålene
 • måle relasjonell koordinering i tverrprofesjonelle team, og  undersøke dens sammenheng med endring av hovedutfallsmålene
 • Undersøke sammenheng mellom pasientes opplevelse av kontinuitet og relasjonell koordinering i tverrprofesjonelle team

Metode

Prospektiv kohort studie med bruk av internasjonale validerte instrumenter/spørreskjemaer. Validering av instrumenter som ikke har blitt utprøvd for pasientpopulasjonen vil gjennomføres i prosjektet..

Pasientrapporterte data vil kobles med sosiodemografiske og sosioøkonomiske register data og data om bruk av helsetjenester, arbeidslivsdeltakelse og sykemelding. Registerdata hentes fra Statistisk sentralbyrå, NPR (Norsk Pasientregister) og KUHR (Kontroll og utbetaling av helserefusjoner).

Utstyr

N/A

Tittel

Rehabilitation cohort west

Populærvitenskapelig sammendrag

This research project aims to gain more knowledge about patients accepted for rehabilitation at a rehabilitation centre and changes in health after 1 and 3 years. Functional limitations and other health problems before entering rehabilitation are investigated. By follow-ups we want to investigate if there is a change in functional level and health after one and three years. In addition, the use of health care services among rehabilitation patients will be investigated.

The rehabilitation process, including patients’ experience of continuity in the health service and the communication and the relationships in multidisciplinary team at a rehabilitation centre, is included in this study to see whether this is associated with a change of functional level and health.

Vitenskapelig sammendrag

Every year, nearly 30.000 patients carry out rehabilitation at a rehabilitation center in secondary care in Norway.

Systematic data on age, gender and referral diagnosis are reported within the regional health authorities. As a group, there is sparse knowledge of the characteristics of the rehabilitation patients, i.e. their function and health. In addition, there is little knowledge of changes in these variables after rehabilitation at a rehabilitation center.

This study aims to survey rehabilitation patients with residence in the western Norway accepted for rehabilitation at a rehabilitation center. Furthermore, the study aims to investigate changes in the main outcomes: function and health, with particular focus on activity and participation, as well as health-related quality of life.

An investigation of associations between the relational coordination in rehabilitation teams and the patients’ reported benefit and experienced continuity of care will be conducted.  Further, the relational coordination in inter-professional teams will also be investigated regarding associations between team function and patients health outcomes.

Registry data on socio-economic and socioeconomic variables, as well as the use of health services, employment status and sick leave will be obtained.

Metode

Prospective cohort study collecting patient-reported data by means of international validated instruments / questionnaires. Validation of instruments that have not been tested for the patient population will be performed.


Patient-reported data will be linked with socio-demographic and socioeconomic data and data on use of health services, employment status and sick leave. Register data is obtained from Statistics Norway, NPR (Norwegian patient register) and KUHR (national claims database).

Utstyr

N/A

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vegard Pihl Moen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Anne-Mette Berget

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Sturla Gjesdal v/dødsbo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Jorunn Drageset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Geir Egil Eide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

The effect of team collaboration and continuity of care on health and disability among rehabilitation patients: a longitudinal survey-based study from western Norway.

Hustoft, Merethe; Biringer, Eva Aaker; Gjesdal, Sturla; Moen, Vegard Pihl; Assmus, Jörg; Hetlevik, Øystein. 2019, Quality of Life Research. HELSEFONNA, HAUKELAND, UIBVitenskapelig artikkel

Relational coordination in interprofessional teams and its effect on patient-reported benefit and continuity of care: A prospective cohort study from rehabilitation centres in Western Norway .

Hustoft, Merethe; Biringer, Eva Aaker; Gjesdal, Sturla; Assmus, Jörg; Hetlevik, Øystein. 2018, BMC Health Services Research. HELSEFONNA, HAUKELAND, UIBVitenskapelig artikkel

Sense of coherence, disability, and health-related quality of life: a cross-sectional study of rehabilitation patients in Norway.

Moen, Vegard Pihl; Eide, Geir Egil; Drageset, Jorunn; Gjesdal, Sturla. 2018, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. HAUKELAND, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »