Cristin-prosjekt-ID: 583823
Sist endret: 7. juni 2020, 12:56

Cristin-prosjekt-ID: 583823
Sist endret: 7. juni 2020, 12:56
Prosjekt

INTERKULTURELL LÆRERKOMPETANSE I KLASSEROMMET – MOTVEKT MOT GRUPPEBASERTE FORDOMMER I SKOLEN?

prosjektleder

Bodil Elise Ravneberg
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 6.900.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 273071

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2018 Slutt: 1. mars 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

INTERKULTURELL LÆRERKOMPETANSE I KLASSEROMMET – MOTVEKT MOT GRUPPEBASERTE FORDOMMER I SKOLEN?

Populærvitenskapelig sammendrag

Lærerutdanningen har et stort ansvar for å utvikle en utdanning som sikter mot å utdanne kompetente lærere som kan fremme en demokratisk kultur med effekt i skolen. Lærere mangler imidlertid gode verktøy for å arbeide med diskriminering av minoriteter i skolen. Målet for prosjektet er å gjøre lærerstudenter, når de kommer ut i praksis, i stand til å skape en holdningsendring blant elevene ved å arbeide med å dekonstruere og endre stereotypiske forestillinger og fordommer mot utsatte grupper i samfunnet. Prosjektet vil opparbeide kunnskap omkring antisemittisme, diskriminering og hatytringer i skolen, hvordan skolene arbeider forebyggende med dette, og om forebyggingen har effekt. Målet er også å få økt forståelse for hvor omfattende disse forholdene er blant barn og unge i dag. Parallelt skal det opparbeides et utdanningsprogram for å styrke studentenes og lærernes interkulturelle kompetanse, ved å legge til rette for god meningsutveksling omkring ulike verdier, livsstiler eller symbolske representasjoner som beriker elevenes forståelse av komplekse tema. Dette innebærer gjensidig bevisstgjøring, med fokus på respektfull uenighet og å gjennomføre diskusjoner der elevene opplever seg inkludert og likeverdige. En slik kompetanse gir lærerne mulighet til å møte elevene med kyndighet og kløkt i diskusjoner rundt kontroversielle spørsmål i klasserommet.

Vitenskapelig sammendrag

Hovedmål:

Å frembringe ny kunnskap om hvordan norsk skole kan virke som motkraft til gruppefiendtlige holdninger i samfunnet, og lærere i norsk skole kan arbeide i klassemiljøet for å forebygge fordommer.

Delmål:

 1. å frembringe ny kunnskap om hvordan gruppefiendtlige holdninger blir produsert og reprodusert i norsk skole, og hvilken rolle læreren spiller for å motvirke slike holdninger. Hvor utbredt er slike holdninger er blant elever, hvilken form de tar, hvordan de blir produsert og reprodusert i og utenfor klasserommet, og hvilke ytre faktorer som påvirker hvordan slike fordommer kommer til uttrykk i skolen? En stipendiat og en post.doc. vil få ansvaret for å utføre to studier som skal frembringe kunnskap om disse spørsmålene.

 2. å utvikle et undervisningsprogram i Interkulturell kompetanse i norsk lærerutdanning som kan gjøre nyutdannede lærere i stand til å kunne utvikle gode undervisningsopplegg som kan virke som motvekt til gruppefientlige holdninger i skolen.

Hvordan kan norsk skole virke som motkraft til gruppefientlige holdninger i samfunnet? For å forstå hvordan skolen kan imøtegå og arbeide for å forebygge gruppefientlige holdninger trenger vi mer inngående kunnskap om hvordan slike holdninger produseres og reproduseres innad og på tvers av sosiale grupper. Gruppefiendtlige holdninger er lite forsket på i Norge, og det finnes flere kunnskapshull. Hoffmann et al. (2012) er den første større kvantitative gjennomgangen av gruppefientlige holdninger, og spesielt antisemittisme, som er gjort i Norge. Kvalitative studier har også blitt utført (Chinga-Ramirez 2014), men det mangler inngående og systematisk kunnskap om hvordan negative holdninger kommer til utrykk i sosiale praksiser i skolen.

Flere nyere studier har vist at lærere mangler verktøy for å arbeide med diskriminering av minoriteter i den norske skolen (Harlap and Riese 2014, Spernes 2014, Svendsen 2014). Lærerutdanningen har et stort ansvar for å utvikle en utdanning som sikter mot å utdanne lærere som er kompetente til å fremme en demokratisk kultur, på en måte som vil ha en effekt i skolen. I et flerkulturelt samfunn må lærerutdanninger gi studentene verktøy og kompetanse som hjelper dem til å navigere i et samfunn preget av økende forskjeller og demokratiske og verdimessige utfordringer. En phd og en post.doc. vil frembringe ny kunnskap om hvordan gruppefiendtlige holdninger blir produsert og reprodusert i norsk skole og hvilken rolle læreren spiller i å motvirke slike negative holdninger og fordommer.

Tittel

Intercultural Teacher Competence in the Classroom - Counterbalancing Group Based Prejudices?

Populærvitenskapelig sammendrag

The teacher education has a great responsibility in educating competent teachers able to promote a democratic culture at school that has an effect. However, many teachers lack tools in order to work with discrimination of minorities at school. The objective of this project is to educate teacher students, so that they, when they start practice, are capable of creating changes of pupil’s attitudes by the way of deconstructing and changing of stereotypical notions and prejudices against vulnerable groups in the society. The project will develop knowledge on themes such as anti-Semitism, on discrimination and hate speak, on how schools work in order to prevent this and whether the prevention has an effect.  The objective is also to gain knowledge on how extensive these issues are among children and young people. Parallel to this, the objective is to develop a teacher’s program in order to strengthen intercultural competency of teacher students and teachers, by arranging for the exchange of views about different values, life styles or symbolic representations in such a way that it enrichens the pupils understanding of complex themes. This implies developing a mutual consciousness or intersubjectivity, with a focus on respectful disagreement and discussions that make pupils feel included and equal. The goal is an education that gives teachers an opportunity to meet pupils with competency and ingenuity in discussions about controversial questions in the classroom.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bodil Elise Ravneberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Mette Bøe Lyngstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Eva Mila Lindhardt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Vibeke Solbue

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Reidun Helen Faye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 5