Cristin-prosjekt-ID: 601909
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:39 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 601909
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:39 Sist endret av: REK
Prosjekt

SHoT 2018 (Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse 2018 )

prosjektleder

Børge Sivertsen
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

forskningsansvarlige enheter

 • Studentsamskipnaden SiO

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1176

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2017 Slutt: 31. august 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SHoT 2018 (Studentenes Helse- og trivselsundersøkelse 2018 )

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn og hensikt

Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) er landets største undersøkelse av studenters helse og trivsel. Hittil har tre helseundersøkelser av studentbefolkningen i Norge blitt gjennomført (2010, 2014 og 2018). Både størrelsen og omfanget av SHoT-studiene har utvidet seg over tid, og inneholder nå detaljert informasjon om psykisk og fysisk helse, livskvalitet, helserelatert atferd, demografi og mer studiespesifikk informasjon. Det er de tre største samskipnadene i Norge (Sammen,Sit og SiO) som er eiere og initiativtakere til SHoT undersøkelsene. De slo seg sammen for å etablere en nasjonalundersøkelse med ambisjonen om å få bygget et kunnskapsgrunnlag. SHoT-undersøkelsen gjennomføres med 4 års mellomrom, og neste undersøkelser kommer i 2022, 2026 etc.

SHoT2018

SHoT 2018 var et samarbeidsprosjekt mellom studentsamskipnadene i Norge og Folkehelseinstituttet. Studien ble gjennomført mellom 6. februar og 5. april 2018, og alle norske heltidsstudenter under 35 år (både i Norge og utlandet) ble invitert til å delta. Undersøkelsen ble samlet inn elektronisk via et nettbasert spørreskjema, og sentrale tema som ble dekket var bl.a. forhold på studiestedet, trivsel, fysisk og psykisk helse, alkohol og rusbruk, i tillegg til en del spørsmål om bakgrunn og livsstilsfaktorer.  Tilsammen 162.512 studenter oppfylte inklusjonskriteriene, hvorav 50.055 studenter deltok (responsrate 31%).

SHoT2014

SHoT2014 ble utført av TNS Gallup, og var et samarbeid mellom de ti største studentsamskipnadene i Norge (Oslo, Bergen og Trondheim), rettet mot norske heltidsstudenter under 35 år. Også SHoT2014 ble samlet inn elektronisk, i perioden 24. februar til 27. mars 2014. En invitasjonsmail som inneholdt en lenke til et anonymt spørreskjema ble sendt til 47.514 tilfeldig utvalgte studenter og stratifisert av studieinstitusjoner, fakulteter og avdelinger. Svarprosenten var 28,5% og inkluderte 13.525 studenter.

SHoT2010

SHoT2010 ble også utført av TNS Gallup på vegne av studentsamskipnadene i Oslo, Bergen og Trondheim, og med tilleggsdeltakelse fra Stavanger, Oppland, Telemark og Finnmark. Datasamlingen foregikk ved hjelp av et anonymt spørreskjema, og ble gjennomført i perioden 11. oktober til 8. november 2010. Totalt 6053 studenter fullførte undersøkelsen (svarprosent: 23%).

Mens de to første undersøkelsene (SHoT2010 og SHoT2014) var anonyme, vil SHoT2018 kunne kobles til andre datakilder for å kunne gjennomføre godkjente forskningsprosjekter.           

Styrker og svakheter

En styrke for SHoT-undersøkelsene er antall deltagere, spesielt for SHoT2018, noe som tillater studier av lavfrekvente forhold/variabler. En annen stryke er at SHoT2018 kobles mot en rekke andre helseregistre/datakilder. En svakhet for SHoT er den beskjedne svarprosenten, noe som dessverre ikke er uvanlig for denne aldersgruppen.

Tilgang til SHoT-data

Data fra SHoT2018 administreres av FHI, og kvalifiserte forskere eller forskningsgrupper i Norge og utlandet kan søke om tilgang til data. Alle prosjekter skal ha godkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) før data kan utleveres. Søkere må følge retningslinjene og sende søknad gjennom FHIs elektroniske søknadsskjema, se veiledning på temasiden Datatilgang: Forespørsler kan sendes til e-postadressen Datatilgang@fhi.no.

Tittel

The SHoT Study

Populærvitenskapelig sammendrag

The SHoT Study (an acronym for the Norwegian name: Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse) is a national student survey for higher education in Norway. So far, three health surveys of the student population in Norway have been completed (2010, 2014 and 2018). Both the size and scope of the SHoT studies have expanded over time, and now includes detailed information on mental and physical health, quality of life, health-related behaviours, demographics and more specific study-related information. The background for the first survey was that there existed limited data on these topics in the student population. Although some data had been collected locally at campuses from small surveys before 2010, no systematic surveys had been conducted yielding more comprehensive knowledge. The three largest student welfare associations in Norway (SiO, Sammen and Sit) are the owners and initiators of the SHoT studies. They assembled to set up a national survey with the ambition to build a representative knowledge base on student health. SHoT is conducted at 4 years' intervals, and the next surveys will be in 2022, 2026 etc.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Børge Sivertsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Jens Christoffer Skogen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for helsefremmende arbeid ved Folkehelseinstituttet

Ian Colman

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Ottawa

Nick Glozier

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Sydney

Rory O`Connor

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Glasgow
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Insomnia, sleep duration and academic performance: A national survey of Norwegian college and university students.

Vedaa, Øystein; Erevik, Eilin K.; Hysing, Mari; Hayley, Amie C.; Sivertsen, Børge. 2019, Sleep Medicine: X. HELSEFONNA, STOLAV, AUSTIN, FHI, NTNU, SWINBURNE, UIBVitenskapelig artikkel

Sexual harassment and assault among university students in Norway. A cross-sectional prevalence study.

Sivertsen, Børge; Nielsen, Morten Birkeland; Madsen, Ida E.H.; Knapstad, Marit; Lønning, Kari Jussi; Hysing, Mari. 2019, BMJ Open. VV, HELSEFONNA, STAMI, FHI, NFA, NTNU, UIBVitenskapelig artikkel

Suicide attempts and non-suicidal self-harm among university students: prevalence study.

Sivertsen, Børge; Hysing, Mari; Knapstad, Marit; Harvey, Allison G.; Reneflot, Anne; Lønning, Kari Jussi; O'Connor, Rory. 2019, BJPsych Open. VV, UNIVCAL, HELSEFONNA, FHI, SIO, NTNU, UoG, UIBVitenskapelig artikkel

Cohort profile: the SHoT-study, a national health and well-being survey of Norwegian university students.

Sivertsen, Børge; Råkil, Hege; Munkvik, Espen; Lønning, Kari Jussi. 2019, BMJ Open. VV, HELSEFONNA, FHI, SIO, NTNU, SAMMEN, SITVitenskapelig artikkel

Sleep patterns and insomnia in young adults: a national survey of Norwegian university students.

Sivertsen, Børge; Vedaa, Øystein; Harvey, Allison G.; Glozier, Nick; Pallesen, Ståle; Aarø, Leif Edvard; Lønning, Kari Jussi; Hysing, Mari. 2018, Journal of Sleep Research. VV, UNIVCAL, HELSEFONNA, STOLAV, FHI, SIO, NTNU, HAUKELAND, SYDNEY, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »