Cristin-prosjekt-ID: 611920
Sist endret: 14. september 2018 13:01

Cristin-prosjekt-ID: 611920
Sist endret: 14. september 2018 13:01
Prosjekt

Økt kvalitet i kliniske studier: Utvikle og teste innovative læringsverktøy i veiledning og vurdering av sykepleiestudenter

prosjektleder

Kristin Akerjordet
ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Stavanger

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 14.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 273558

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag • Sykepleievitenskap

Emneord

Datateknologi • Sykepleie • Høyere utdanning

HRCS-helsekategori

 • Andre

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8.1 Organisering og levering av tjenester

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
51834141/98486261
Sted
Kristin Laugaland

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2018 Slutt: 31. mai 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Økt kvalitet i kliniske studier: Utvikle og teste innovative læringsverktøy i veiledning og vurdering av sykepleiestudenter

Populærvitenskapelig sammendrag

Sykepleieutdanningen i Norge innebærer 50 prosent kliniske praksisstudier. Praksisstudier utgjør derfor en sentral læringsarena i profesjonsutdanningen. Veiledning, oppfølging og vurdering i praksis er avgjørende for å utdanne kompetente og selvstendige sykepleiere.  Forskningsprosjektet QUALinCLINstud (Kvalitet i kliniske studier) setter søkelyset på sykehjem som læringsarena og har som målsetning å øke kvaliteten og effektiviteten i praksisopplæringen i sykepleieutdanningen. Mer spesifikt ønsker prosjektet å øke kvaliteten knyttet til å 1)Styrke sykepleiestudenters læringsutbytte og evne til kritisk reflekterende tenkning 2)Styrke praksisveilederes veilednings- og vurderingskompetanse,  samt 3) Styrke praksislæreres vurderingsverktøy. Prosjektets overordnede målsetning er todelt. Først vil prosjektet kartlegge hvordan sykepleieutdanningen sikrer høy kvalitet i kliniske studier og hva som kjennetegner dagens veilednings- og vurderingspraksis i sykehjem. Prosjektet er opptatt av å kartlegge sykepleiestudenters, praksisveilederes samt praksislæreres erfaringer og opplevelser for å bidra til økt innsikt og forståelse. Ulike forskningsstrategier benyttes i dette arbeidet, deriblant spørreskjemaer, intervjuer og observasjoner. Basert på kunnskapsgrunnlaget som etableres vil prosjektet videre utvikle og teste et innovativt web-basert veilednings og vurderingsprogram rettet mot prosjektets spesifikke målsetninger (1-3). Det web-baserte programmet vil inneholde ressurser knyttet til læring, veiledning og vurdering og fungere som et interaktivt verktøy rettet mot de sentrale aktørene (studenter, praksisveileder, praksislærer). Prosjektet vektlegger betydelig grad av brukermedvirkning. Det innebærer at forskerne vil jobbe i tett samarbeid med sykepleiestudenter, praksisfeltet, og utdanningen gjennom hele prosjektperioden. Brukermedvirkning sikres gjennom deltakelse av medforskere fra praksisfeltet samt gjennom etablering av brukerpanel med de sentrale aktørene som bidrar inn i de ulike fasene i prosjektet. Prosjektet startet opp i juni 2018, går over fire år og har nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. QUALinCLINstud prosjektet har et betydelig verdiskapende potensiale. Lykkes prosjektet, kan det potensielt bidra til å utvikle nasjonale føringer knyttet til veilednings- og vurderingsverktøy i sykepleieutdanningen, som i dag mangler standardisering og konkrete føringer.

Vitenskapelig sammendrag

Sykepleieutdanningen i Norge innebærer 50 prosent kliniske praksisstudier. Praksisstudier utgjør derfor en sentral læringsarena i profesjonsutdanningen. Veiledning, oppfølging og vurdering i praksis er avgjørende for å utdanne kompetente og selvstendige sykepleiere.  Forskningsprosjektet QUALinCLINstud (Kvalitet i kliniske studier) setter søkelyset på sykehjem som læringsarena og har som målsetning å øke kvaliteten og effektiviteten i praksisopplæringen i sykepleieutdanningen. Mer spesifikt ønsker prosjektet å øke kvaliteten knyttet til å 1)Styrke sykepleiestudenters læringsutbytte og evne til kritisk reflekterende tenkning 2)Styrke praksisveilederes veilednings- og vurderingskompetanse,  samt 3) Styrke praksislæreres vurderingsverktøy. Prosjektets overordnede målsetning er todelt. Først vil prosjektet kartlegge hvordan sykepleieutdanningen sikrer høy kvalitet i kliniske studier og hva som kjennetegner dagens veilednings- og vurderingspraksis i sykehjem. Prosjektet er opptatt av å kartlegge sykepleiestudenters, praksisveilederes samt praksislæreres erfaringer og opplevelser for å bidra til økt innsikt og forståelse. Ulike forskningsstrategier benyttes i dette arbeidet, deriblant spørreskjemaer, intervjuer og observasjoner. Basert på kunnskapsgrunnlaget som etableres vil prosjektet videre utvikle og teste et innovativt web-basert veilednings og vurderingsprogram rettet mot prosjektets spesifikke målsetninger (1-3). Det web-baserte programmet vil inneholde ressurser knyttet til læring, veiledning og vurdering og fungere som et interaktivt verktøy rettet mot de sentrale aktørene (studenter, praksisveileder, praksislærer). Prosjektet vektlegger betydelig grad av brukermedvirkning. Det innebærer at forskerne vil jobbe i tett samarbeid med sykepleiestudenter, praksisfeltet, og utdanningen gjennom hele prosjektperioden. Brukermedvirkning sikres gjennom deltakelse av medforskere fra praksisfeltet samt gjennom etablering av brukerpanel med de sentrale aktørene som bidrar inn i de ulike fasene i prosjektet. Prosjektet startet opp i juni 2018, går over fire år og har nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. QUALinCLINstud prosjektet har et betydelig verdiskapende potensiale. Lykkes prosjektet, kan det potensielt bidra til å utvikle nasjonale føringer knyttet til veilednings- og vurderingsverktøy i sykepleieutdanningen, som i dag mangler standardisering og konkrete føringer.

Metode

Kvantitative og kvalitative data  

Utstyr

Utvikle en innovativ web- basert plattform med ressurser knyttet til læring, veiledning og vurdering

Tittel

Aiming for quality in nursing home care: Rethinking clinical supervision and assessment of nursing students in clinical studies (QUALinCLINstud)

Populærvitenskapelig sammendrag

The QUALinCLINstud project addresses the urgent need for improved quality and efficiency in clinical supervision and assessment of student nurses in nursing home placements. This will be achieved through a novel, collaborative, co-productive, social innovation and learning process between the nurse education system, student nurses and clinical care institutions for older people. This project aims to improve quality and efficiency in clinical supervision and assessment of student nurses by building a knowledge base to inform the development of an innovative web-based supervision and assessment program targeting quality improvements in nursing home placements. More specifically, the innovative web-based supervision and assessment program will improve and stenghten (1)Student nurses learning experience and critical thinking skills (2) Nurse mentors supervision and assessment competence, and (3) Nurse teachers assessment tools. The QUALinCLINstud project we will employ a variety of research strategies, including questionnaires, interviews and observations, tageting a multiple stakeholder perspective - towards providing a comprehensive insight into aupervision and assessment practices. The study will include first year nursing students, nurse mentors and nurse teachers with regard to supervison and assessment practices in nursing home placements. The research project place great emphasis on user involvement. User involvement will be ensured by recruiting two registered nurses as co-researchers for the entire research period. In addition, user panels with key stakeholders groups (e.g student nurses, nurse teachers, nurse mentors) will be astablished and actively involved and consulted throughout the entire reseach period.  The research project started in June 2018,  runs for four years and involve national and international research partners. We believe this project holds great potential for value creation. It may improve quality and efficiency in clinical supervision and assessment practices, strengthen collaboration between stakeholders, contribute to increase students nurses learning experience and provide early support of the development of national supervision and assessment tools which are currently lacking in Norway.

Vitenskapelig sammendrag

The QUALinCLINstud project addresses the urgent need for improved quality and efficiency in clinical supervision and assessment of student nurses in nursing home placements. This will be achieved through a novel, collaborative, co-productive, social innovation and learning process between the nurse education system, student nurses and clinical care institutions for older people. This project aims to improve quality and efficiency in clinical supervision and assessment of student nurses by building a knowledge base to inform the development of an innovative web-based supervision and assessment program targeting quality improvements in nursing home placements. More specifically, the innovative web-based supervision and assessment program will improve and stenghten (1)Student nurses learning experience and critical thinking skills (2) Nurse mentors supervision and assessment competence, and (3) Nurse teachers assessment tools. The QUALinCLINstud project we will employ a variety of research strategies, including questionnaires, interviews and observations, tageting a multiple stakeholder perspective - towards providing a comprehensive insight into aupervision and assessment practices. The study will include first year nursing students, nurse mentors and nurse teachers with regard to supervison and assessment practices in nursing home placements. The research project place great emphasis on user involvement. User involvement will be ensured by recruiting two registered nurses as co-researchers for the entire research period. In addition, user panels with key stakeholders groups (e.g student nurses, nurse teachers, nurse mentors) will be astablished and actively involved and consulted throughout the entire reseach period.  The research project started in June 2018,  runs for four years and involve national and international research partners. We believe this project holds great potential for value creation. It may improve quality and efficiency in clinical supervision and assessment practices, strengthen collaboration between stakeholders, contribute to increase students nurses learning experience and provide early support of the development of national supervision and assessment tools which are currently lacking in Norway.

Metode

Qualitative & quantitative

Utstyr

Development of a web-based supervision and assessement program

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristin Akerjordet

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Stavanger

Marianne Thorsen Gonzalez

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Kirsti-Iren Skovdahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Sørøst-Norge

Anne Marie Lunde Husebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Stavanger

Christina Tølbøl Frøiland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Stavanger
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »