Cristin-prosjekt-ID: 630791
Sist endret: 17. desember 2018 14:47

Cristin-prosjekt-ID: 630791
Sist endret: 17. desember 2018 14:47
Prosjekt

Økonomisk evaluering av pasientsentrert helsetjenesteteam

prosjektleder

Trine Strand Bergmo
ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2015 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Økonomisk evaluering av pasientsentrert helsetjenesteteam

Vitenskapelig sammendrag

Dette prosjektet er en del av et større forskningsprosjekt som skal evaluere bruk av pasientsentrert helsetjenesteteam (PSHT). Pasientsentrerte team blir nå etablert som en del av et ordinært tilbud til eldre pasienter med sammensatte og/eller kroniske lidelser ved UNN Tromsø og UNN Harstad. Teamene er tverrfaglig sammensatt (lege, sykepleiere, terapeuter og farmasøyt) og består av ansatte fra både fra UNN og kommunehelsetjenesten. Hensikten med et pasientsentrert helsetjenesteteam er å utvikle et bedre og mer helhetlig tjenestetilbud til eldre pasienter og redusere kostnadene. Helsetjenesteteamet skal være mobilt, arbeide pasientsentrert og proaktivt med tanke på pasienter og deres pårørende.

MÅL

Målet med prosjektet er å finne ut om PSHT er kostnadseffektivt. Det vil bli kartlagt om gevinstene ved å organisere tilbudet til eldre som dedikert teamarbeid overstiger kostnadene.

Metode

Den økonomiske evalueringen vil sammenligne kostnader og helseeffekter (kvalitetsjusterte leveår) for pasientene som får tilbudet med pasienter som ikke får tilbudet. Studiet vil bruke et kontrollert før/etter design og kontroll pasientene blir rekruttert fra sykehusene i Narvik og Bodø. Kjønn, alder og antall kroniske diagnoser blir brukt for å matche kontrollpasientene til pasientene i intervensjonsgruppen. Målet er å inkludere 600 pasienter i hver gruppe. Effektene blir målt ved oppstart, 6 og 12 måneder etter at pasientene har blitt inkludert i studien. Inkludering av pasienter starter august 2015.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trine Strand Bergmo

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for e-helseforskning ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Klaus Phanareth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Københavns Universitet

Lars Kayser

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Københavns Universitet

Jürgen Kasper

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Masterstudiet og ph.d i helsefag ved UiT Norges arktiske universitet

Jan Abel Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsetjenesteforskning, forskningsgruppe ved UiT Norges arktiske universitet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »