Cristin-prosjekt-ID: 642284
Sist endret: 23. august 2021, 14:12

Cristin-prosjekt-ID: 642284
Sist endret: 23. august 2021, 14:12
Prosjekt

Challenges of participation (CHAPAR)

prosjektleder

Tor Slettebø
ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 273527

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Algebra/algebraisk analyse

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2018 Slutt: 1. oktober 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Challenges of participation (CHAPAR)

Vitenskapelig sammendrag

Muligheter og hindringer for brukermedvirkning når tjenestemottakernes autonomi er utfordret i helse- og velferdstjenester

Hvorfor er brukermedvirkning vanskelig å få til i helse og velferdstjenestene? Dette forskningsprosjektet har som mål å utvikle kunnskap om forutsetninger for individuell og kollektiv medvirkning når brukernes autonomi er utfordret i helse- og velferdstjenestene. Prosjektet bygger på fem case-studier med mål om å utvikle og studere innovative modeller for medvirkning i praksis, utdanning og forskning. De fem case studiene omfatter tjenester for eldre med demens, voksne med utviklingshemming, mennesker med rusproblemer, unge innvandrere og flyktninger, og tjenester for barn i familier med lav inntekt. Felles problemstillinger for alle case-studiene er: 1. Hva hemmer og fremmer mulighetene for medvirkning i de ulike tjenestene og i profesjonsutdanningene?  2. Hvordan kan forskning legge til rette for kunnskapsutvikling for både brukere, praktikere, utdanning og forskere?  På tvers av case-studiene inngår også teoretiske og analytiske perspektiver og ressurser, samt en rekke felles aktiviteter: Samarbeid om publisering og formidling fra prosjektene, nasjonale arbeidsseminarer, internasjonale konferanser og symposier, og utvikling av et Nordisk PhD emne på doktorgradsnivå. Analysen vil bygge på integrerte forskningsspørsmål på tvers av case studiene, blant annet hvilken betydning kjennetegn ved organisasjonen, lovverket, profesjonene, ledelse og sosialpolitiske føringer har for medvirkning i tjenestene. I tillegg vil en se nærmere på hvilken betydning kjennetegn ved tjenestemottakerne kan ha for utfordringer og muligheter til medvirkning. Prosjektet starter sommeren 2018 og avsluttes høsten 2022, og bygger på et nært samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole, OsloMet - storbyuniversitetet og Høgskulen på Vestlandet.

Tittel

Challenges of Participation (CHAPAR)

Vitenskapelig sammendrag

Challenges of participation when service users’ autonomy is challenged/restricted in health and welfare services (Chapar)

Why is user participation so difficult to attain in health and welfare services? The project aims to develop knowledge about challenges and conditions for individual and collective participation for groups of service users that experience barriers to participation. The project includes case studies studying development and implementation of innovative models for participation and user involvement in professional practice in education of professional practitioners and in research. The five case studies involve services in health and welfare services for the following groups: 1. Elderly people with dementia, 2. Adults with intellectual disability, 3. People with substance use problems, 4. Young Immigrants and refugees, and 5. Children in low-income families. The project will include multi-method study of impact and outcomes. The case studies will be based on a collaborative practice research approach involving service users and professional practitioners, educators and researchers. The case studies will be drawn together and integrated through various activities: a) Shared research problems, analytical questions and theoretical resources, b) collaborative empirical and analytical work in workshops and symposiums and c) in international workshops, collaborative publications and dissemination and communications activities. The analytical work will identify organizational, legal, professional, management and policy issues that could be drivers and /or barriers to developing participatory-based services. The analytical work will also identify and examine the users’ challenges and conditions for participation. The project starts in the summer of 2018 and finishes in the end of 2022, and consists of a close collaboration between three Universities: VID Specialized University, OsloMet University and Western Norway University of Applied Sciences. The project includes various conferences, symposiums, international workshops and a Nordic PhD course.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tor Slettebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Kjell Einar Barsnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for velferd og deltaking ved Høgskulen på Vestlandet

Torgeir Sørensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Tone Jørgensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Lillian Bruland Selseng

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Factors affecting user participation for nursing home residents with dementia: a critical interpretive synthesis.

Strøm, Anita; Slettebø, Tor. 2021, European Journal of Social Work. VIDVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1