Cristin-prosjekt-ID: 2523786
Sist endret: 13. november 2021, 19:22

Cristin-prosjekt-ID: 2523786
Sist endret: 13. november 2021, 19:22
Prosjekt

INTERACT: Enhancing Upper Secondary Students’ Engagement and Learning through Video-based Professional Development on Teaching Interactions

prosjektleder

Sigrun Karin Ertesvåg
ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved Universitetet i Stavanger

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 32.046.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 318697

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Organisasjonspsykologi • Pedagogiske fag • Allmennpedagogikk • Psykologi

Emneord

Emosjonell støtte • Klasserommsinteraksjon • Læringsstøtte • Klasserommsorganisering • Elevengasjement

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2021 Slutt: 31. mai 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

INTERACT: Enhancing Upper Secondary Students’ Engagement and Learning through Video-based Professional Development on Teaching Interactions

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskingsprosjektet INTERACT handler om samhandlingen mellom læreren og elevene. Målet er å utvikle og evaluere et nettbasert kompetanseutviklingstiltak for lærere som kan bidra til å styrke lærer-elevinteraksjonen i videregående opplæring, enten det handler om situasjoner i tradisjonelle klasserom eller andre typer undervisningsrom. INTERACT skal bidra til å øke elevenes engasjement i læringsaktivitetene.

Møre og Romsdal fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune og Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger (UiS) samarbeider om forskningsprosjektet, som er finansiert av Forskningsrådet.   

I INTERACT får lærere muligheten til å videreutvikle kunnskap innenfor lærer-elev-interaksjoner som igjen kan øke engasjement og læring hos elevene. Utviklingsprosessen strekker seg over ett skoleår, der læreren med to-tre ukers mellomrom gjør videoopptak fra undervisningssituasjoner, har dialog med coachen og legger planer for videre arbeid i eget klasserom.

Tiltaket strekker seg over ett skoleår og innebærer videobaserte profesjonelle samtaler mellom lærer og coach, workshops, webinar og nettressurser. 

Emosjonell støtte, klasseromsorganisering og læringsstøtte er tre sentrale kompetanseområder og omdreiningspunkt for forskningsprosjektet. Alle kompetanseområdene i INTERACT har det til felles at de er valgt med utgangpunkt i uttrykte behov fra lærere i videregående opplæring, samt internasjonal forsking om lærer-elevinteraksjoner og elevengasjement. Særlig vekt er lagt på delen som omhandler læringsstøtte. Læringsstøtte er tett knyttet til kjerneområder i læreplanene, for eksempel dypere læring, problemløsning og metakognisjon. Refleksjon, diskusjon og planlegging av hvordan disse nye områdene i læreplanen kan omsettes til praksis i eget klasserom vil bli særlig vektlagt.  

Målet med intervensjonen er å øke læreres bevissthet og kompetanse om hvordan skolen kan styrke elevenes engasjement om læringsaktivitetene. Deltakelse tar sikte på å gi lærere verktøy for å støtte opp om engasjement hos elevene, og angår både sosial og faglig læring.    

INTERACT har fått 20 millioner kroner fra Norges forskningsråd for å utvikle intervensjonen, gi 100 lærere tilbud om dialoger med en coach, og videre gi 15 coacher opplæring i intervensjonen, samt forske på virkningen av intervensjonen.

Vitenskapelig sammendrag

Student engagement is a key contributor to school completion, yet upper secondary students consistently andincreasingly describe themselves as disengaged and bored. Our intervention study will investigate how video-basedonline coaching can support teachers’ competences in teacher-student-interaction (TSI) and thereby improvestudent engagement and learning. Unlike many individual and family factors, TSI is open to improvement by theschool community. The INTERACT online coaching intervention is designed to add to school- and team-basedprofessional development (PD) for teachers. This is the first attempt to take school, team, and individual levels intoaccount in a PD TSI intervention study. Understanding whether and for whom individual coaching adds to schoolandteam-level intervention will be crucial to improving teacher PD, which may increase student engagement andreduce school non-completion.The INTERACT intervention consists of 1) an online introductory module, 2) data-driven decision making, and 3) aguided video review process using teachers’ own practices as a starting point. Using digital solutions, we will provideteachers with equal opportunities for high-quality competence development in classroom interactions irrespectiveof their geographic location within the country. The INTERACT intervention is piloted at the upper secondary level.We will conduct a randomized controlled trial (RCT) with at least 100 teachers and their upper secondary students (n= 2,000). Teachers in the intervention classrooms will participate in the INTERACT intervention for a year as asupplement to school- and team-based PD. During the full implementation and follow-up, we will conduct anextensive implementation and process evaluation (IPE) to understand the INTERACT intervention’s effect onimprovements to TSI and student engagement and learning outcomes. We will develop and validate much neededmeasurements for the investigation of implementation processes.

The ambitious and sophisticated cross-disciplinary RCT design, which includes an IPE, will lead to breakthroughs in our understanding ofthe effects of video-based coaching on improvements to teachers’ TSI skills, particularly instructional support. From this knowledge,studies of teacher PD that include guided video reviews of teachers’ own practices can be developed in many fields. The methodologicaladvances include new IPE measures, which will increase the ability to conduct high-quality IPEs in future RCTs on classroom interaction.This new knowledge will contribute to the achievement of UN sustainable development goal (SDG) 4.1 by reducing variations in TSI skillsand SDG 4.5, as this model is expected to be most beneficial for students at risk of school non-completion, including boys. Thetechnological solutions for a completely online PD intervention will also have environmental implications since the interventionsubstantially reduce the need to travel for PD

Metode

 Mixed methods RCT design  med implementerings og prosessevaluering. 

INTERACT-intervensjonen vert evaluert i ein randomisert kontrollert studie (RCT) med minst 100 lærarar og ei klasse elevar  i vidaregåande opplæring  som dei underviser (ca. 2000 elevar). Femti av lærarane vil delta i INTERACT-intervensjonen  skuleåret 2022-2023 og i tre digitale oppfølgingssamlingar skuleåret 2023-2024.  Dei andre 50 lærarane utgjer ei samanlikningsgruppe i perioden 2022-2024, før dei får tilbod om INTERACT skuleåret 2024-2025 dersom tiltaket viser effekt.  

Studien vil omfatte både kvalitative og kvantitative data. Lærarane og elevar, både i tiltaksgruppa og samanlikningsgruppa vil delta i spørjeskjemaundersøkingar tre gonger: før intervensjonen tek til, i august/september 2022 (Tidspunkt 1), etter at INTERACT-intervensjonen er gjennomført i mai 2023 (T2) og eit år etter at intervensjonen er avslutta i mai 2024 (T3). Gjennom intervensjonsperioden skuleåret 2022-2023 vil lærarane i samanlikningsgruppa gjere opptak av ein time dei underviser med ca. 3 vekers mellomrom, totalt sju gonger. Ein vil slik ha observasjonsdata både frå klasseromma/verksteda  i tiltaksgruppa og klasseromma/verksteda i samanlikningsgruppa.  

I tillegg vil vi gjennomføre ei implementerings- og prosessevaluering for å undersøkje korleis resultata av intervensjonen er påverka av korleis tiltaket er implementert.  I implementerings- og prosessevalueringa vil vi nytte ein kombinasjon av spørjeskjema (nemnt over), intervju og observasjon. Alle lærarane som deltek i tiltaksgruppa og eit utval frå samanlikningsgruppa vert invitert til å delta i gruppeintervju etter at intervensjonen er gjennomført våren 2023. I tillegg kan det vere aktuelt at enkelte lærarar vert invitert til individuelle intervju. Vidare vil konteksten INTERACT vert implementert i granska for å sjå korleis faktorar i klasserommet eller skulen kan påverke resultatet.  

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sigrun Karin Ertesvåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger

Grete Sørensen Vaaland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger
Aktiv cristin-person

Kirsti Klette

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger

Thormod Idsøe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger

Unni Vere Midthassel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger
1 - 5 av 17 | Neste | Siste »