Cristin-prosjekt-ID: 2524562
Sist endret: 24. november 2021, 08:32

Cristin-prosjekt-ID: 2524562
Sist endret: 24. november 2021, 08:32
Prosjekt

Sustainable design in kindergarten sector through 'Exploration and Pedagogical Innovation Laboratory' [EX-PED-LAB]

prosjektleder

Johanna Birkeland
ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 12.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 326797

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emneord

Utforskende arbeidsmåter • Barnehagekvalitet • Verkstedsmetodologi • Barnehagelærerutdanning • Arkitektur • Læringsmiljø • Samarbeidsprosjekt • Lærende organiasjoner • Foreldresamarbeid

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Bidragsprosjekt
 • Grunnforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2021 Slutt: 30. november 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sustainable design in kindergarten sector through 'Exploration and Pedagogical Innovation Laboratory' [EX-PED-LAB]

Populærvitenskapelig sammendrag

EX-PED-LAB will show how the use of the workshop method can create innovation in pedagogical practice in preschools and preschool teacher education. Our workshops bring together teachers, managers and researchers – sometimes together with artists, designers, students, children and families – for joint exploration. Some of the workshops will take an academic approach involving analysis and response to work prepared by the participants, which may entail observations, drawings, stories, photographs and films. Others will take a practical approach in which we use our imagination and try out different solutions. We will be studying the workshop as a work method in light of new, shared leadership roles in the sector, as well as how the workshop method can strengthen values for a sustainable future. By establishing a forum where preschool teachers and managers can share experiences from their pedagogical work with researchers and preschool teacher education instructors – as well as transcend the internal dialogue by inviting expertise from outside the sector – we can explore, challenge and further develop knowledge and practice. The development of this workshop method will meet the need for knowledge on how different parts of the preschool sector can work together. The methodology has already been tested in a preliminary study. Now that we are developing it further, we will have the opportunity to test out and further theorise methods for collaboration among various partners with different roles in the preschool sector and others interested in creating better conditions for children. EX-PED-LAB will provide a broad empirical basis for a workshop method for collaboration with a focus on exploration, new knowledge and pedagogical innovation. Cental in the project is the design of a new preschool in Bergen, as well as to create a think tank for inspiration and application in practical preschool work and in competency development in the preschool sector.

Vitenskapelig sammendrag

The EX-PED-LAB project responds to the call for scholarly knowledge to inform the design and delivery of collaborative and responsive pedagogical programmes that support innovation in kindergartens, in kindergarten teacher education and in practice-oriented research in Norway. The EX-PED-LAB combines these into interdisciplinary research to facilitate new thinking and new knowledge that support a future-oriented kindergarten education system. The EX-PED-LAB is a research hub within which interdisciplinary teams across the sectors of early childhood education, research, practice, administration, teacher education and design can imagine, debate, research, innovate and generate new knowledge for the development of new practices for immediate transformation of the kindergarten sector. The project addresses the UN’s SDG 4 on quality education and 17 on inclusive partnerships and pursues a two-fold goal: creation of scholarly knowledge and development of transformative evidence- and arts-based knowledge. This includes kindergarten governance, kindergarten teacher education and capacity building of the current and next generation of kindergarten-oriented researchers, realised by supporting and improving kindergartens’ work on quality improvement and developing new knowledge for and with the Early Childhood Education and Care sector.  We anticipate that the EX-PED-LAB methodology will position actors in the ECEC sector to implement knowledge-based methodologies that strengthen practices, competences and capabilities through collaborative knowledge creation. The knowledge will be novel as it will not only build upon but also extend beyond action research, understood as a problem-solving methodology responding to practical problems identified solely by ECEC practitioners.

 

Primary and secondary objectives of the project:

Primary objectives:

1. Generate scholarly knowledge about the workshop as a methodology for delivering sustainable programme innovations characterised by stakeholder collaboration.

2. Explore and test the WM from the perspective of new shared leadership roles, collective agency, sensitivity to diversity, local anchoring, transformative learning and changing practices.

Secondary objectives:

1. Theorise exploration in the context of collaboration between stakeholders in the ECEC sector, including leaders, teachers, children, families, students and researchers.

2. Design and document environments for strengthening collaboration between kindergartens and families through the EX-PED-LAB methodology. 

3. Develop new, future-oriented, evidence-based practices; guidelines; a toolbox; and visual communication relevant for local kindergartens to meet national demands for transformative practices towards a more culturally, locally sensitive, engaged and child-responsive kindergarten.

 

The main research question (RQ) is:

What are the success criteria, tensions and pitfalls for the EX-PED-LAB WM that lead to pedagogical innovation, knowledge creation and transformative learning by stakeholders?

This main RQ is supported by three sub-RQs:

1. What themes and content are described in pedagogical innovations through the EX-PED-LAB?

2. What describes transformative and evidence-based practices when working to enhance conditions for a) collaboration with children and families, b) collaboration with designers, c) collaboration with teachers and children regarding movement, play and exploration and d) leadership and organisational learning through the EX-PED-LAB methodology?

3. What is the replicability potential of this methodological concept across Norwegian settings (kindergartens and kindergarten teacher education programmes)?

Metode

We will explore, further develop and test the EX-PED-LAB Workshop Methodology (WM) for use in collaborative research, kindergartens and kindergarten teacher education. We will further identify and refine the success criteria, tensions and pitfalls for the WM that lead to pedagogical innovation, knowledge creation and transformative learning by stakeholders. Multiple methods will be used to investigate this: audio recordings of workshops, questionnaires, focus group interviews and observations. 

Tittel

Verksteder for utforskning og endring - bærekraftige design i barnehagesektoren (EX-PED-LAB)

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet vil vise hvordan verksted kan brukes som en metode for å få til innovasjon i pedagogiske praksis i barnehage og barnehagelærerutdanning. Her møtes barnehagelærere, ledere og forskere, noen ganger sammen med kunstnere, designere, studenter, barn og familier, for felles utforskinger. Hva vi gjør på verkstedene variere etter hvor vi er i arbeidsprosessene. Noen ganger vil det være en akademisk tilnærming med analyse og respons på deltakernes forberedte arbeider som kan være deltakende observasjon, tegninger, fortellinger, foto og film, andre ganger en praktisk tilnærming der vi fantaserer og prøver ut variasjoner av løsninger. Viktig på verkstedene er at vi aktivt viser nysgjerrighet i de mange forsøkene på å finne ut av de beste mulighetene og responsene på små og større ønsker, utfordringer, dilemma og problemer, at vi får anledning til å utfordre og kan vise tillit til hverandre når vi sammen går inn i vanskelige problemområder. Vi kan også skape noe sammen på lekent vis. Verkstedene kan foregå i barnehagene, like gjerne som på forskningssenteret. Vi studerer variasjoner av slike arbeidsformer i lys av nye, delte lederroller i sektoren, og ser nærmere på hvordan verkstedmetoden kan bidra til å styrke verdier som er viktige for å kunne bidra til en bærekraftig fremtid. Gjennom prosjektet vil vi skape arenaer der vi finner nye grep og innfallsvinkler til arbeidet i barnehagen, både individuelt og i grupper. Gjennom å samle folk til slike verksteder, ved å utvikle nyskapende metoder for forskning og innovasjon, vil vi dessuten skape ny kunnskap. 

Målet er å bidra til å skape kulturer for utforskning og endring. Vi vil etablere et samarbeid på tvers, der barnehagelærere og ledere kan dele erfaringer fra det pedagogiske arbeidet i barnehagen med forskere og lærere fra barnehageutdanningen, men vi vil også bryte denne interne kretsen, ved å invitere inn ekspertise utenfra sektoren. Gjennom slikt samarbeid kan vi utforske, utfordre og videreutvikle kunnskap og praksis. Gjennom å utvikle en verkstedsmetodologi, ønsker vi å svare på kunnskapsbehovet rundt hvordan ulike aktører i barnehagesektoren kan samarbeide. Prosjektet gir et bredt empirisk grunnlag for en verkstedsmetodologi for samarbeid om utforskning, ny kunnskap og pedagogisk innovasjon. Prosjektet inkluderer også metastudier om hva utforskning er og hvilken betydning samarbeid om utforskning har for barn, ansatte, barnehagearkitektur, utvikling av praksis og forskning. Mer konkret leter vi etter gode måter å bryte ned barrierer for samarbeid, utvikling og endring. Vi kommer til å dokumentere hvilke tema og kunnskapsområder som blir skapt gjennom samarbeidsprosessene. Sentralt i prosjektet står samarbeidet om utformingen av en ny barnehage i Bergen og en nettside med rike beskrivelser både gjennom skrift og bilder. Dette skal være til inspirasjon og bruk i praktisk barnehagearbeid og i kompetansebygging i barnehagesektoren.   

Gjennom prosjektet kapes mange resultat: akademiske og populærvitenskapelige publikasjoner, metastudier, replikasjonsstudier, teoretiske modeller for verkstedmetodologi, samt fortelle fra prosjektet i ord og bilder. Her vil vi legge vekt på å få frem et rikt repertoar av eksempler som viser hvordan barnehager, barnehageeiere, barnehagelærerutdanning, forskere og designere har arbeidet for å få frem nye ideer og hva som skjedde når disse ble prøvd ut i det virkelige livet. På denne måten vil prosjektet bidra til en voksende kunnskapsbase som samfunnet vil trenge når det skal omstilles til en mer bærekraftig fremtid.

Vitenskapelig sammendrag

EX-PED-LAB skal vise hvordan bruk av verkstedsmetoden kan skape innovasjon i pedagogisk praksis i barnehage og barnehagelærerutdanning. I våre verksteder bringer vi sammen lærere, ledere og forskere - noen ganger sammen med kunstnere, designere, studenter, barn og familier - for felles utforsking. Noen verksteder vil ha en akademisk tilnærming med analyse og respons på deltakernes forberedte arbeider, som kan være deltakende observasjon, tegninger, fortellinger, foto og film. Andre vil ha en praktisk tilnærming hvor vi fantaserer og prøver ut forskjellige løsninger.

Vi vil studere verksted som arbeidsform i lys av nye, delte lederroller i sektoren, samt hvordan verkstedmetoden kan styrke verdier for en bærekraftig fremtid. Ved å etablere et forum der barnehagelærere og ledere deler erfaringer fra sitt pedagogiske arbeid med forskere og lærere fra barnehageutdanningen - men også bryte denne interne kretsen ved å invitere inn ekspertise fra utenfor sektoren - kan vi utforske, utfordre og videreutvikle kunnskap og praksis.

Utviklingen av denne verkstedsmetodologien skal svare på kunnskapsbehovet rundt hvordan ulike aktører i barnehagesektoren kan samarbeide. Metodologien er utprøvd gjennom et forprosjekt https://www.hvl.no/om/barnkunne/ex-ped-lab/. Når vi nå videreutvikler dette, får vi sjansen til å prøve ut og ytterligere teoretisere metoder for samarbeid mellom flere partnere med ulike roller i barnehagesektoren og andre som har interesse i å skulle skape bedre vilkår for barn.

EX-PED-LAB vil gi et bredt empirisk grunnlag for en verkstedsmetodologi for samarbeid om utforskning, ny kunnskap og pedagogisk innovasjon. Sentralt i prosjektet står samarbeidet om utformingen av en ny barnehage i Bergen, samt en idébank til inspirasjon og bruk i praktisk barnehagearbeid og i kompetansebygging i barnehagesektoren.

Deltakere:

10 barnehager (fra Bergen kommune, Kinn kommune, Kanvas)

Forskere i BARNkunne – Senter for barnehageforskning.

Representanter fra administrativt nivå i Etat for barnehage Bergen kommune, Kanvas, Kinn og BARNkunne.

Designere/kunstnere med fra Kunstpilotene og Designskolen Kolding.

 

Sett fra perspektivene til barnehagelærere, forskere og barnehageeiere i prosjektet, er hovedspørsmålet:

Hva er suksesskriterier, spenninger og fallgruver for verkstedsmetodologien EX-PED-LAB som leder til pedagogisk innovasjon, kunnskaping og transformativ læring hos aktørene?

 

Delproblemstillinger:

1.Hvilke tema og innhold er beskrevet i pedagogiske innovasjoner gjennom EX-PED-LAB?

2.Hva kjennetegner transformative og forskningsbaserte praksiser i arbeidet med å styrke vilkårene for a) samarbeid med familier, b) samarbeid med barnehagelærere og barn når det gjelder bevegelse, lek og utforsking, c) samarbeid med designere og d) ledelse og organisasjonslæring gjennom verkstedsmetodologien EX-PED-LAB?

3.Hva er replikasjons potensialet for dette metodologiske konseptet i barnehagelærerutdanning og i barnehager andre steder i Norge?

 

 

Metode

Verkstedsmetodikk

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Johanna Birkeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Elin Eriksen Ødegaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet

Øyvind Glosvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Ali Kemal Tekin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet

Alicja Renata Sadownik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 15 | Neste | Siste »