Cristin-prosjekt-ID: 2535973
Sist endret: 11. mars 2022, 08:41

Cristin-prosjekt-ID: 2535973
Sist endret: 11. mars 2022, 08:41
Prosjekt

Co-terapi i arbeid med par og familier - Prosjektplan for en systematisk oversikt

prosjektleder

Heid Nøkleby
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning

Emneord

Parterapi • Familie • Terapi familieterapi parterapi konflikt veiledning etikk

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
2221077000
Sted
Rigmor Berg

Tidsramme

Aktivt
Start: 4. november 2021 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Co-terapi i arbeid med par og familier - Prosjektplan for en systematisk oversikt

Populærvitenskapelig sammendrag

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har bedt Folkehelseinstituttet (FHI) om å foreta en systematisk gjennomgang av forskning om effekter av og erfaringer med co-terapi (to eller flere terapeuter) i terapi eller mekling med par og familier. Utfall er bl.a. konfliktnivå, avtaleinngåelse, kvaliteten på relasjonene i paret/familien, samt erfaringer og opplevelser med co-terapi blant par/familier og terapeuter/meklere.

 

Vi vil gjøre et systematisk søk etter relevante studier i forskningsdatabaser og andre aktuelle steder (‘grå litteratur’). Relevante studier må besvare forskningsspørsmålet og ha et egnet studiedesign for spørsmål om effekt eller erfaringer. Vi vil utføre dobbel, uavhengig vurdering av fulltekster. På samme vis vil vi med egnede sjekklister vurdere risiko for skjevheter og metodiske begrensninger ved inkluderte studier. Videre vil vi hente ut data fra studiene og sammenstille resultatene; fra kvantitative studier enten i metaanalyser eller narrative synteser og fra kvalitative studier i en tematisk syntese. Vi vil vurdere tillit til resultatene ved hjelp av GRADE og GRADE-CERQual.

Dersom vi finner få kvantitative studier av effekt eller få kvalitative studier av erfaringer, vil vi utvide oversikten til å kartlegge og sortere alle empiriske studier om co-terapi i arbeid med par og familier, uavhengig av studiedesign og forskningsspørsmål.

På grunn av andre hasteoppdrag for oppdragsgiver Bufdir, vil frist for levering av denne rapporten forskyves fra juni 2022 til årsskiftet 2022-23

Tittel

Co-therapy in work with couples and families - Protocol for a systematic review

Populærvitenskapelig sammendrag

The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs has commissioned to the Norwegian Institute of Public Health (NIPH) a systematic review on the effects of and experiences with the use of co-therapy, as opposed to one therapist, in the treatment or mediation with couples and families. Outcomes of interest are e.g., level of conflict, agreement, quality of the relations, and the experiences of couples/families and therapists/mediators.

 

We will perform a systematic search for relevant studies in databases and other relevant sites. Studies must answer the research question and have suitable study design. Screening, data extraction, and quality assessment will be done by an independent pair of researchers. We will summarize the quantitative results statistically or narratively. The qualitative findings will be synthesized thematically.  We will assess certainty in the results using the GRADE and GRADE-CERQual approaches. 

If we include few studies of effect or few qualitative studies, we will expand the systematic review to also include a mapping of all empirical studies of co-therapy for couples or families, regardless of study design and research question.

The report will be handed The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs turn of the year 2022-23 at the latest (delayed because of other urgent comissions).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Heid Nøkleby

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Christine Hillestad Hestevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Trine Bjerke Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Lars Jørun Langøien

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Heather Melanie R Ames

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5