Cristin-prosjekt-ID: 309856
Sist endret: 25. mars 2017 15:42

Cristin-prosjekt-ID: 309856
Sist endret: 25. mars 2017 15:42
Prosjekt

Advanced monitoring of the introduced crayfish plague (Aphanomyces astaci) for improved management of endangered freshwater crayfish

prosjektleder

Trude Vrålstad
ved Forskningsgruppe fiskehelse ved Veterinærinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Forskningsgruppe fiskehelse ved Veterinærinstituttet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 183986

Klassifisering

Emneord

Krepsdyr • Oomyceter / Eggsporesopper • Mykologi • Fisk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 17. november 2008 Slutt: 8. februar 2013

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Advanced monitoring of the introduced crayfish plague (Aphanomyces astaci) for improved management of endangered freshwater crayfish

Sammendrag

Aphanomyces astaci er en spesialisert parasitt på Nord Amerikansk ferskvannskreps. Utilsiktet introduksjon av A. astaci til Europa resulterte i den dødelige sykdommen krepsepest (KP). Senere introduksjoner av nordamerikansk bærer kreps til Europa har akselerert spredningen av KP og ført til et konstant smittereservoar. Europeisk ferskvannskreps er truet på grunn av KP, og krepsenæringen lider store økonomiske tap. I Norge er KP listet som en gruppe A sykdom, og innføring av bærerkreps er forbudt. Flere utbrudd av KP har utryddet mange norske populasjoner av edelkreps, og ulovlig introdusert bærer kreps har nylig blitt oppdaget. Stadig flere bevis tilsier at KP overlever lenger enn tidligere antatt, noe som kompliserer gjenetablering av kreps. I 2005 eliminerte KP gjenintroduserte krepsebestander i to norske vassdrag. Nylig ba Fiskeri- og Kyst Departementet ansvarlige myndigheter om å utvikle en strategi for å bekjempe krepsepest og signalkreps i Norge. Hovedmålet med det foreslåtte prosjektet er å utvikle og bruke molekylære metoder for direkte påvisning av A. astaci i vann og miljø for å kunne 1) undersøke økologien til A. astaci i ferskvannssystemer og 2) utvikle raske, pålitelige og kost effektive verktøy for forbedret overvåkning som vil fremme bærekraftig forvaltning og bruk av ferskvannskreps. Bedre overvåkning vil inkludere a) tidlig varsling av KP smitte, b) avsløring av ulovlig introdusert bærerkreps og c) erklæring av vann / vassdrag for smittefrie. Prosjektet vil videre undersøke overlevelse av KP i ferskvannshabitater og lete etter mekanismer for forlenget overlevelse. Metoder for å påvise høy- og lav virulente CP-genotyper vil bli utviklet i samarbeid med aktive prosjektpartnere. Prosjektet involverer samarbeid med ansette nasjonale og internasjonale institusjoner som vil sikre nødvendig kompetanse, sørge for relevante studieområder, og fremme bygging av forskningsnettverk.

Vitenskapelig sammendrag

Aphanomyces astaci is a specialized parasite on North American freshwater crayfish. Accidental introduction of A. astaci to Europe resulted in the lethal crayfish plague (CP). Later introductions of North American carrier crayfish to Europe has accelerated CP spread and established constant infection reservoirs. Due to CP, European freshwater crayfish are endangered, and the crayfish businesses suffer great economical losses. In Norway, CP is listed as a group A disease, and introduction of carrier crayfish is prohibited. Several outbreaks of CP have wiped out Norwegian populations of noble crayfish, and illegally introduced carrier crayfish was recently detected. Growing evidence indicate that CP may persist longer than previously thought, which complicates re-stocking activities. In 2005, CP killed reintroduced crayfish stocks in two Norwegian watercourses. Recently, the Minister of Fisheries and Coastal Affairs asked the competent authorities to develop strategies to combat CP and signal crayfish in Norway. The major objective of the proposed project is to develop and apply molecular methods for direct monitoring of A. astaci in water and environment in order to 1) explore the ecology of A. astaci in freshwater systems and 2) develop rapid, reliable and cost efficient tools for improved surveillance that will enhance sustainable management and use of freshwater crayfish. Improved surveillance will include a) early warning of CP infections, b) unveiling illegally introduced carrier crayfish and c) declare waters free of infection. The project will further explore the persistence of CP in freshwater habitats and target mechanisms for prolonged survival. Methods for monitoring high- and low virulent CP-genotypes will be developed in collaboration with active project partners. The project involves collaboration with reputed national and international institutions that will ensure needed competence, provide relevant study areas, and enhance research networkingPrincipal objective and sub goalsPrincipal objective: Develop and apply molecular methods for direct monitoring of crayfish plague (CP) in water and environment in order to 1) explore the ecology and adaptation of Aphanomyces astaci in freshwater systems and 2) develop rapid, reliable and cost efficient tools for improved management of endangered freshwater crayfish.Sub-goals:- Develop an operational real-time PCR for direct and quantitative monitoring of CP in freshwater and freshwater environments- Sample water, sediments, potential intermediate host organisms and signal crayfish from relevant freshwater systems in Scandinavia- Compare the levels of CP-infection in signal crayfish stocks and their freshwater environments- Target potential alternate hosts for A. astaci from Nordic freshwater systems.- Develop molecular markers for direct monitoring and epidemiological studies of low- and high virulent CP-genotypes.- Determine the distribution of CP-genotypes involved in previous & present Norwegian outbreaks

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Trude Vrålstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Forskningsgruppe fiskehelse ved Veterinærinstituttet

David Strand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Forskningsgruppe fiskehelse ved Veterinærinstituttet
Aktiv cristin-person

Hildegunn Viljugrein

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Epidemiologi ved Veterinærinstituttet
Aktiv cristin-person

Bente Edvardsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Marinbiologi ved Universitetet i Oslo

Dag Klaveness

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Microbial Evolution Research Group ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Høydepunkter fra prosjektet «Avansert overvåking av introdusert krepsepest (Aphanomyces astaci) for bedre forvaltning av truet ferskvannskreps».

Vrålstad, Trude; Strand, David. 2013, Møte i Arbeidsgruppa for ferskvannskreps. VETINST, UIOPopulærvitenskapelig foredrag

Status på prosjektet «Avansert overvåking av introdusert krepsepest (Aphanomyces astaci) for bedre forvaltning av truet ferskvannskreps».

Strand, David; Vrålstad, Trude. 2013, Miljø2015 konferansen IV 2013 «På TVERS av miljøkonfliktene». . VETINST, UIOVitenskapelig foredrag

Timing and quantifying Aphanomyces astaci sporulation from the noble crayfish suffering from the crayfish plague.

Makkonen, Jenny; Strand, David; Kokko, Harri; Vrålstad, Trude; Jussila, Japo. 2013, Veterinary Microbiology. VETINST, UEF, UIOVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 27 | Neste | Siste »