Cristin-prosjekt-ID: 442999
Sist endret: 16. november 2018 13:21

Cristin-prosjekt-ID: 442999
Sist endret: 16. november 2018 13:21
Prosjekt

Monitorering av tobakksvaner og forbruk

prosjektleder

Marianne Lund
ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2009 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Monitorering av tobakksvaner og forbruk

Sammendrag

Prosjektnr. 236 Informasjon om røyking og bruk av snus vil bli samlet inn fra et representativt utvalg av befolkningen i samarbied med SSB. Detaljerte opplysninger knyttet til tobakksbruk vil bli analysert.

Populærvitenskapelig sammendrag

Utviklingstrekk i røykeprevalens, snusbruk, sluttrater og den sosiale ulikheten i røyking følges kontinuerlig av SIRUS, basert på detaljerte opplysninger fra Helsedirektoratets tobakksbruksundersøkelse som går tilbake til 1973. I tillegg vil SIRUS i 2012 samle inn egne data om befolkningens røykevaner som en del av en større survey om alkohol- og narkotikabruk. Det uregistrerte tobakksforbruket er av særlig interesse, siden dette er tobakksforbruk som ikke blir registrert i norsk økonomi, og derfor ikke gir innenlandske skatteinntekter. Det finnes tre forsyningskilder for tobakk utover det lovlige salget; grensehandel fra Sverige og Danmark, avgiftsfri import ved reise (taxfree- handel), og tobakk som blir ulovlig smuglet inn i landet. Omfanget av det uregistrerte forbruket av tobakk har betydning for hvor effektivt særavgiftene på tobakk evner å regulere forbruket i helsegunstig retning. Selvrapportert forsyningskilde (grensehandel, taxfree) for sigaretter og snus monitoreres i tobakksbruksundersøkelsen.

Data samles inn gjennom Helsedirektoratets undersøkelse av befolkningens røykevaner utført av SSB hvert fjerde kvartal (Tobakksbruksundersøkelsene), og månedlige salgsoppgaver fra Toll- og avgiftsdirektoratet på tobakksvarer. Analyse av landsrepresentative data fra SSB i voksenbefolkningen, 16-79 år, samlet inn hvert år.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektnr. 236 Informasjon om røyking og bruk av snus vil bli samlet inn fra et representativt utvalg av befolkningen i samarbied med SSB. Detaljerte opplysninger knyttet til tobakksbruk vil bli analysert.

Tittel

Monitoring tobacco habits and consumption

Sammendrag

SIRUS monitors the smoking habits of the population on a yearly basis using detailed information obtained by the Directorate of Health's tobacco surveys which began in 1973. Changes in smoking prevalence, snuff use and social inequality in smoking are monitored continuously. It is also important to monitor unregistered tobacco consumption. There are three other ways of obtaining tobacco apart from purchasing it legally from vendors: it can be bought on shopping trips across the border to Sweden and Denmark; it can be bought as a duty free article when travelling abroad (tax-free shopping); and it can be smuggled illegally into the country. This consumption is not registered in the Norwegian economy, and does not generate domestic tax revenue for the state. The magnitude of unregistered tobacco consumption affects the ability of special taxation on tobacco to promote health through regulating consumption. Data derive from quarterly surveys conducted by Statistics Norway for the Directorate of Health of smoking habits in the population (Tobacco Consumption Surveys), and monthly tobacco sales reports compiled by the Customs and Excise Service. SIRUS will additionally be collecting data in 2012 on the smoking habits of the population as part of a wider survey of alcohol and drug use. Self-reported sources of supply (cross border, duty free) of cigarettes and snus (low nitrosamine smokeless tobacco, Swedish type) are monitored by the tobacco use survey.

Populærvitenskapelig sammendrag

SIRUS monitors the smoking habits of the population on a yearly basis using detailed information obtained by the Directorate of Health's tobacco surveys which began in 1973. Changes in smoking prevalence, snuff use and social inequality in smoking are monitored continuously. It is also important to monitor unregistered tobacco consumption. There are three other ways of obtaining tobacco apart from purchasing it legally from vendors: it can be bought on shopping trips across the border to Sweden and Denmark; it can be bought as a duty free article when travelling abroad (tax-free shopping); and it can be smuggled illegally into the country. This consumption is not registered in the Norwegian economy, and does not generate domestic tax revenue for the state. The magnitude of unregistered tobacco consumption affects the ability of special taxation on tobacco to promote health through regulating consumption. Data derive from quarterly surveys conducted by Statistics Norway for the Directorate of Health of smoking habits in the population (Tobacco Consumption Surveys), and monthly tobacco sales reports compiled by the Customs and Excise Service. SIRUS will additionally be collecting data in 2012 on the smoking habits of the population as part of a wider survey of alcohol and drug use. Self-reported sources of supply (cross border, duty free) of cigarettes and snus (low nitrosamine smokeless tobacco, Swedish type) are monitored by the tobacco use survey.

 

Vitenskapelig sammendrag

SIRUS monitors the smoking habits of the population on a yearly basis using detailed information obtained by the Directorate of Health's tobacco surveys which began in 1973. Changes in smoking prevalence, snuff use and social inequality in smoking are monitored continuously. It is also important to monitor unregistered tobacco consumption. There are three other ways of obtaining tobacco apart from purchasing it legally from vendors: it can be bought on shopping trips across the border to Sweden and Denmark; it can be bought as a duty free article when travelling abroad (tax-free shopping); and it can be smuggled illegally into the country. This consumption is not registered in the Norwegian economy, and does not generate domestic tax revenue for the state. The magnitude of unregistered tobacco consumption affects the ability of special taxation on tobacco to promote health through regulating consumption. Data derive from quarterly surveys conducted by Statistics Norway for the Directorate of Health of smoking habits in the population (Tobacco Consumption Surveys), and monthly tobacco sales reports compiled by the Customs and Excise Service. SIRUS will additionally be collecting data in 2012 on the smoking habits of the population as part of a wider survey of alcohol and drug use. Self-reported sources of supply (cross border, duty free) of cigarettes and snus (low nitrosamine smokeless tobacco, Swedish type) are monitored by the tobacco use survey.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Marianne Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Karl Erik Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet

Ingeborg Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Tord Finne Vedøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Elisabeth Kvaavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

1 - 1 av 1