Cristin-prosjekt-ID: 521351
Sist endret: 14. mai 2018, 11:59

Cristin-prosjekt-ID: 521351
Sist endret: 14. mai 2018, 11:59
Prosjekt

Det fleirkulturelle stabsfellesskapet i norske sjukeheimar: moglegheiter og utfordringar (MULTICARE)

prosjektleder

Frode Fadnes Jacobsen
ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 18.200.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 256617

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Andre helsefag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2016 Slutt: 1. oktober 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Det fleirkulturelle stabsfellesskapet i norske sjukeheimar: moglegheiter og utfordringar (MULTICARE)

Populærvitenskapelig sammendrag

MULTICARE skal forske på utvikling av, og arbeid i, dei kommunale helse og omsorgstenestene i Noreg med særskilt fokus på arbeid som ein integrerings- og inkluderingsarena for innvandrarar.

Vitenskapelig sammendrag

MULTICARE er eit forskingsprosjekt finansiert av Noregs Forskingsråd (NFR) gjennom programmet HELSEVEL. Prosjektet er leia av Senter for omsorgsforsking Vest (SOF vest), ved Høgskulen i Bergen, og er eit samarbeidsprosjekt med deltakande forskarar frå Senter for omsorgsforsking (SOF vest og aust), Uni Research Rokkan, Universitetet i Stavanger, Stavanger Universitetssjukehus og The Netherlands Institute for Health Service Research (NIVEL).

MULTICARE skal forske på utvikling av, og arbeid i, dei kommunale helse og omsorgstenestene i Noreg med særskilt fokus på arbeid som ein integrerings- og inkluderingsarena for innvandrarar. Meir spesifikt skal prosjektet sjå på korleis sjukeheimar organiserer omsorgsarbeidet, tenestane og den multikulturelle staben. Sentrale spørsmål er:

 • Kva typar av utfordringar og moglegheiter, organisatoriske, sosiale og eksistensielle, erfarast av ulike aktørar i multikulturelle arbeidsfellesskap ved norske sjukeheimar?

 • Kva praksisar, rutinar eller tiltak finst det på ulike nivå som er retta direkte mot desse utfordringane og moglegheitene?

Prosjektet har fire arbeidspakkar med følgjande forskingsfokus;

 1. Rekrutterings- og inkluderingspraksiser ved sykeheimer i rurale og urbane strøk

 2. Leiarskap og praksisar kring integrering av etniske minoritetar i arbeidsfellesskapa.

 3. Kunnskap og trening av leiarar for multikulturell stab.

 4. Kommunikasjon av, og praksisar knytt til, pasientars død i eit multikulturelt og multireligiøst arbeidsfellesskap.

 

 

Ved å nytte ei blanding av ulike forskingsmetodar vil me kartlegge problemstillingane og få innsikt i erfaringane til dei ulike aktørane på, og knytt til, sjukeheimane. Metodane vil mellom anna vere deltakande observasjon, intervju og fokusgruppe-intervju med leiarar, tilsette ved sjukeheimane, brukarar og pårørande.

Norske styresmakter krev at praksisen i sjukeheimar skal vere basert på forsking. MULTICARE vil bidra til dette gjennom å inkludere leiarar og tilsette på sjukeheimane frå prosjektstart til prosjektslutt, samt gjennom å samarbeide med fleire utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenestar (USHT, Gjøvik og Førde) gjennom utprøving av ny kunnskap knytt til leiing av multikulturell stab.

I 2011 hadde om lag 13 prosent av dei tilsette i omsorgssektoren i Noreg etnisk minoritetsbakgrunn. I Oslo utgjorde talet rundt 40 %. Dette indikerer ein dobling på fem år (Ramm 2013). Arbeidet i sektoren er dominert av kvinner og blant anna karakterisert av deltid, midlertidigheit, stor arbeids- og tidsbelastning, høgt sjukefråvær, vanskar med rekruttering og låg sosial status. Å utvikle berekraftige helse og omsorgstenester er ei av dei største samfunnsutfordringane i Noreg og Europa. Norske styresmakter varslar store endringar i offentleg sektor og set i verk reformer som endrar rammeverket for utforming og utøving av dei kommunale helse- og omsorgstenestene. Kunnskap om kva typar av utfordringar og moglegheiter multikulturelle arbeidsfellesskap representerer er viktig for å kunne legge til rette for rekruttering av, og kontinuitet i, omsorgsarbeidsstyrken. Arbeidet, tenesteytinga, i dei kommunale helse og omsorgstenestene er grunnleggande både for berekraft, utvikling og kvalitet i tenestene – det er gjennom arbeidet tenestene vert (re)produsert.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Frode Fadnes Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Anne Kristine Ådland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger

Patience Nelson Kawamala

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Tone Elin Mekki

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet

Gudmund Ågotnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for omsorgsforskning vest ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »