Cristin-prosjekt-ID: 522052
Sist endret: 9. desember 2019, 13:13

Cristin-prosjekt-ID: 522052
Sist endret: 9. desember 2019, 13:13
Prosjekt

Livsstilsrelatert helse i Telemark: kosthold, fysisk aktivitet og livskvalitet

prosjektleder

Inger Margaret Oellingrath
ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Medisinsk serviceklinikk ved Sykehuset Telemark HF

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Lungesykdommer • Ernæring • Epidemiologi medisinsk og odontologisk statistikk

Emneord

Ernæring • Arbeidshelse • Lungesykdommer • Fysisk aktivitet

HRCS-helsekategori

 • Generell helserelevans

HRCS-forskningsaktivitet

 • 2 Årsaksforhold

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2016 Slutt: 1. januar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Livsstilsrelatert helse i Telemark: kosthold, fysisk aktivitet og livskvalitet

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet er et delprosjekt under Telemarksstudien (hovedprosjektet), en longitudinell, kvantitativ studie som kartlegger Telemarkinger mellom 16 og 50 år (randomisert og representativt utvalg) og følger dem opp i 20 år. Studien startet opp i 2013 og har over 16 000 deltakere. Hovedfokus i hovedprosjektet er luftveissymptomer og eksponering, men den tar for seg et vidt spekter av helseopplysninger og problemstillinger, med flere underprosjekter og samarbeidspartnere.

Studien er todelt og består av en spørreskjemaundersøkelse (16 099 inviterte) samt polikliniske konsultasjoner for en undergruppe (2000 innkalte) med blant annet objektiv måling av høyde og vekt, livvidde, lungefunksjonstesting og ulike blodprøver. Prosjektet har et kvantitativ design og gjøre bruk av kvantitative statistiske multiple analyser (faktoranalyse, regresjonsanalyser mm.). De første dataene er allerede samlet inn i 2013-15 og respondentene følges opp i 2018-19. Innsamling av data skjer gjennom validerte spørreskjemaer og objektive målinger ved forskningspoliklinikk ved STHF.

Kosthold og fysisk aktivitet påvirker energibalanse og kroppsvekt, og har i tillegg en direkte effekt på risiko for hjerte- og karsykdommer og enkelte krefttyper. En vet mindre om konsekvenser livsstilen har for utviklingen av den enkeltes symptombelastning, livskvalitet og deltakelse i arbeidslivet over tid. Kunnskap om grupper i samfunnet med særlige behov for tiltak vil gjøre helsepersonell bedre i stand til å gi individuelle råd om livsstilsendringer som igjen kan forebygge livsstilssykdommer, lindre symptomer og øke livskvaliteten. For å øke denne kunnskapen er det nødvendig å følge et relativt stort antall personer gjennom prospektive studier, en type studier det per i dag finnes få av på dette feltet.

Det overordnede målet med dette delprosjektet er å kartlegge og følge kostholdsvaner, fysisk aktivitet, livsstilsrelatert helse, livskvalitet og arbeidsevne over tid i et representativt utvalg av Telemarks befolkning (16-50 år). Videre å studere sammenhenger som kan danne grunnlag for personorienterte tiltak rettet mot utsatte individer og mindre grupper med særlig behov for å forebygge livsstilssykdommer, lindre symptombelastningen, øke livskvaliteten og styrke arbeidsevnen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Inger Margaret Oellingrath

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Marit Müller De Bortoli

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge

Martin Veel Svendsen

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Medisinsk serviceklinikk ved Sykehuset Telemark HF

Anne Kristin Møller Fell

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Medisinsk serviceklinikk ved Sykehuset Telemark HF
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Lifestyle and work ability in a general working population in Norway: a cross-sectional study.

Oellingrath, Inger Margaret; Müller De Bortoli, Marit; Svendsen, Martin Veel; Fell, Anne Kristin Møller. 2019, BMJ Open. USN, TELEMARKVitenskapelig artikkel

Lifestyle and work ability in a Norwegian general working population.

Müller De Bortoli, Marit; Oellingrath, Inger Margaret; Svendsen, Martin Veel; Fell, Anne Kristin Møller. 2018, ICOH. The 32nd International Congress on Occupational Health. USN, TELEMARKPoster
1 - 2 av 2