Cristin-prosjekt-ID: 529476
Sist endret: 24. april 2020 08:39

Cristin-prosjekt-ID: 529476
Sist endret: 24. april 2020 08:39
Prosjekt

Forskningsgruppen: Danning - natur, kropp, bevegelse

prosjektleder

Bjørg Oddrun Hallås
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre filosofiske fag • Økologi • Andre idrettsfag • Pedagogiske fag • Filosofi • Naturressursforvaltning • Fagdidaktikk

Emneord

praktisk-estetiske fag • Kroppsøving • Idrett • Pedagogikk • Kroppslig lek ute i naturen • Idrett etikk og religion • Uteskole

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Grunnforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 20. desember 2016 Slutt: 20. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forskningsgruppen: Danning - natur, kropp, bevegelse

Populærvitenskapelig sammendrag

Gruppen har en tverrfaglig profil der de praktiske og estetiske fagene er sterkt representert. Formuleringen «danning» fanger inn noe av det mangfoldet av problemstillinger og tema som fagene representerer, og som går på tvers av fagene. Danning som begrep er ikke entydig, men vil være farget av den fagtradisjon, diskurs og det paradigme man står innenfor. Dette vil bli løftet frem i de ulike fagene som er representert i forskergruppen. Begrepet sier likevel noe om at det er fagenes helhetlige, tverrfaglige og personlige vinklinger som har hovedfokus. Begrepene natur, kropp og bevegelse gir retning på hva som blir arbeidets hovedfokus. I dette arbeidet vil danning handle om det kroppsestetisk; vi formes av våre handlinger, av det vi gjør, ved å skape. Danning omhandler å bli kjent med vår kulturtradisjon i forhold til natur, kropp og bevegelse, men også nydannelse der menneske skaper seg selv på nytt. Danning handler om hvordan mennesker blir formet gjennom en virksomhet hvor også naturen er sentral. Naturen kan være en konkret opplevelses-, dannings- og læringsarena i ulike fag. Det å oppholde seg i og i direkte kontakt med variert natur- og kulturlandskap, impliserer også kroppsaspektet og bevegelse. Nærhet til natur er også kontakt med elementer fra naturen og naturopplevelser som bevares, gjenskapes og formidles ved bruk av ulike medier som litteratur, lyd, bilder og film. Arbeidet vil også være sentrert rundt didaktiske teorier og praksiser som berører det estetiske, etiske, kroppslig, sosiale og kognitive område. Forskergruppen ønsker primært å utforske utdanningsfeltet og profesjonene; fra barnehage til videregående opplæring og barnehage-/lærerutdanningen. Arbeidet vil kunne involvere flere fag- og forskningsmiljø (lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt). Arbeidet vil også kunne være tverrsektorielt.  

Metode

I hovedsak kvalitativ

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørg Oddrun Hallås

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Ann-Kristin Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Ove Ronny Olsen Sæle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Karen Vibeke Klepsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Tom Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 23 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Physical exercise, mental health problems and suicide attempts in university students.

Grasdalsmoen, Michael; Eriksen, Hege Randi; Lønning, Kari Jussie; Sivertsen, Børge. 2020, BMC Psychiatry. DNL, FHI, HVLVitenskapelig artikkel

De praktiske og estetiske fagene i skole og lærerutdanning – historisk konseptualisering .

Borgen, Jorunn Spord; Hallås, Bjørg Oddrun; Seland, Eli Heldaas; Aadland, Eli Kristin; Vindenes, Njål. 2020, Acta Didactica Norden (ADNO). NIH, HVLVitenskapelig artikkel

Problems created by the (un)clear boundaries between physical education and physical activity health initiatives in schools.

Borgen, Jorunn Spord; Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Gjølme, Egil Galaaen. 2020, Sport, Education and Society. HINN, OSLOMET, NTNU, NIH, HVLVitenskapelig artikkel

Timesignaturer i kroppsøvingsundervisning med utgangspunkt i data fra den norske studien Kvalitet i opplæringa.

Sæle, Ove Olsen; Wergedahl, Hege; Solberg, Sigurd Botnevik; Hallås, Bjørg Oddrun. 2019, Utbildning & lärande. HVLVitenskapelig artikkel

How can researchers and teachers in school together rethink physical education for the future.

Borgen, Jorunn Spord; Engelsrud, Gunn Helene; Yoon, Keejoon; Kondoh, Tomoyasu; Hallås, Bjørg Oddrun. 2019, Rethinking Physical Education for the Future. INU, NIH, HVL, NTDVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 53 | Neste | Siste »