Cristin-prosjekt-ID: 529476
Sist endret: 15. juni 2021, 13:06

Cristin-prosjekt-ID: 529476
Sist endret: 15. juni 2021, 13:06
Prosjekt

Forskningsgruppen: Danning - natur, kropp, bevegelse

prosjektleder

Bjørg Oddrun Hallås
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre filosofiske fag • Økologi • Andre idrettsfag • Pedagogiske fag • Filosofi • Naturressursforvaltning • Fagdidaktikk

Emneord

praktisk-estetiske fag • Kroppsøving • Idrett • Pedagogikk • Kroppslig lek ute i naturen • Idrett etikk og religion • Uteskole

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid
 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Grunnforskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 20. desember 2016 Slutt: 20. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forskningsgruppen: Danning - natur, kropp, bevegelse

Populærvitenskapelig sammendrag

Gruppen har en tverrfaglig profil der de praktiske og estetiske fagene er sterkt representert. Formuleringen «danning» fanger inn noe av det mangfoldet av problemstillinger og tema som fagene representerer, og som går på tvers av fagene. Danning som begrep er ikke entydig, men vil være farget av den fagtradisjon, diskurs og det paradigme man står innenfor. Dette vil bli løftet frem i de ulike fagene som er representert i forskergruppen. Begrepet sier likevel noe om at det er fagenes helhetlige, tverrfaglige og personlige vinklinger som har hovedfokus. Begrepene natur, kropp og bevegelse gir retning på hva som blir arbeidets hovedfokus. I dette arbeidet vil danning handle om det kroppsestetisk; vi formes av våre handlinger, av det vi gjør, ved å skape. Danning omhandler å bli kjent med vår kulturtradisjon i forhold til natur, kropp og bevegelse, men også nydannelse der menneske skaper seg selv på nytt. Danning handler om hvordan mennesker blir formet gjennom en virksomhet hvor også naturen er sentral. Naturen kan være en konkret opplevelses-, dannings- og læringsarena i ulike fag. Det å oppholde seg i og i direkte kontakt med variert natur- og kulturlandskap, impliserer også kroppsaspektet og bevegelse. Nærhet til natur er også kontakt med elementer fra naturen og naturopplevelser som bevares, gjenskapes og formidles ved bruk av ulike medier som litteratur, lyd, bilder og film. Arbeidet vil også være sentrert rundt didaktiske teorier og praksiser som berører det estetiske, etiske, kroppslig, sosiale og kognitive område. Forskergruppen ønsker primært å utforske utdanningsfeltet og profesjonene; fra barnehage til videregående opplæring og barnehage-/lærerutdanningen. Arbeidet vil kunne involvere flere fag- og forskningsmiljø (lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt). Arbeidet vil også kunne være tverrsektorielt.  

Metode

I hovedsak kvalitativ

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørg Oddrun Hallås

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Ann-Kristin Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Ove Ronny Olsen Sæle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Karen Vibeke Klepsvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Tom Lund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 23 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Lærerspesialiststudenter i kroppsøving sine refleksjoner rundt sitt pedagogiske credo.

Sæle, Ove Olsen; Hallås, Bjørg Oddrun; Leirhaug, Petter Erik; Arnesen, Trond Egil; Loftesnes, Jan Morten. 2021, Kroppsøvingskonferansen. NIH, HVLVitenskapelig foredrag

The formation and central aspects of teaching and learning in Physical Education in a time of reforms. .

Borgen, Jorunn Spord; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Hallås, Bjørg Oddrun; Engelsrud, Gunn Helene; Gjølme, Egil Galaaen. 2021, Symposium. HINN, USN, OSLOMET, NTNU, HVLVitenskapelig foredrag

Danning – med blikk for læring Et økokritisk perspektiv.

Hallås, Bjørg Oddrun. 2021, WEBINAR: Med blikk for læring. HVLVitenskapelig foredrag

Hvem har sagt at alle elever skal like kroppsøving? Motsvar.

Sæle, Ove Olsen; Engelsrud, Gunn Helene; Hallås, Bjørg Oddrun; Kjerland, Glenn Øvrevik. 2021, Forskning.no. HVLLeserinnlegg

Kronikk i forskning.no. Faget heter kroppsøving, ikke gym.

Engelsrud, Gunn Helene; Hallås, Bjørg Oddrun; Kjerland, Glenn Øvrevik; Sæle, Ove Olsen. 2021, Forskning.no. HVLKronikk
1 - 5 av 64 | Neste | Siste »