Cristin-prosjekt-ID: 534899
Sist endret: 7. desember 2020, 18:49

Cristin-prosjekt-ID: 534899
Sist endret: 7. desember 2020, 18:49
Prosjekt

Praktisk-estetiske fag i skole og lærerutdanning

prosjektleder

Bjørg Oddrun Hallås
ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Emneord

Kunst og håndverk • Kroppsøving • Mat og helse • Musikk

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2016 Slutt: 1. september 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Praktisk-estetiske fag i skole og lærerutdanning

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet DE PRAKTISK-ESTETISKE FAGENE I SKOLE OG LÆRERUTDANNING er frittstående, på tvers av institusjoner, på tvers av fagmiljø og på tvers av profesjoner.

Formål: Kontekstualisere bakgrunn for og situasjonen til de Praktisk Estetiske fagene i norsk skole og lærerutdanning med sikte på å løfte faggruppen som eget forskningsfelt.

Målet er å løfte faggruppen som forskningsfelt i skole og lærerutdanning.

De praktisk-estetiske fagene i grunnskolen benyttes som benevnelse på skolefagene: kunst og håndverk, mat og helse, kroppsøving og musikk. Felles for disse fagene er at de i tillegg til å utvikle praktiske ferdigheter går inn i en teoretisk og historisk dannelsestradisjon hvor kombinasjon av praktisk og teoretisk kunnskap utgjør fagenes egenart. Opplæringen i de praktisk-estetiske fagene kjennetegnes blant annet av stor grad av elevsentrering og elevmedvirkning i undervisningen, og med elevenes egenaktivitet som et viktig metodisk prinsipp.

Relevans:

Noen forskningsmiljø har arbeidet med de praktisk-estetiske fagene i Norge.

I norsk politikk skrives og snakkes det om faggruppen.

I grunnopplæringen og utdanningsfeltet nevnes faggruppen, men med noe ulik benevnelse.

I debatter, styringsdokumenter og publiseringer nevnes fagene som gruppe.

Ingen har hittil definert eller avklart den historiske kontekstualiseringen av faggruppen, dens historie og hvorfor og hvordan disse fagene fremstår som egen gruppe. Dette forskningsprosjektet er et nasjonalt nybrottsarbeid.

Metode

Kvalitative dybdeintervju

Dokumentanalyse

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørg Oddrun Hallås

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Jorunn Spord Borgen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Njål Vindenes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Eli Kristin Aadland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet

Eli Heldaas Seland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Fysisk aktivitet og estetiske læringsprosesser.

Hallås, Bjørg Oddrun. 2020, Webinar i for lærere og rektorer i Oslskolen, i regi av Utdanningsetaten i Oslo kommune. HVLFaglig foredrag

Hva er fysisk aktivitet og estetiske læringsprosesser - eller hva kan det være.

Hallås, Bjørg Oddrun. 2020, Dialogmøte i regi av utdanningsdirektoratet. HVLFaglig foredrag

Kroppsøving i femårig lærerutdanning. .

Sæle, Ove Olsen; Hallås, Bjørg Oddrun. 2020, Gyldendal Akademisk. HVLPopulærvitenskapelig bok

De praktiske og estetiske fagene i skole og lærerutdanning – historisk konseptualisering .

Borgen, Jorunn Spord; Hallås, Bjørg Oddrun; Seland, Eli Heldaas; Aadland, Eli Kristin; Vindenes, Njål. 2020, Acta Didactica Norden (ADNO). NIH, HVLVitenskapelig artikkel

Problems created by the (un)clear boundaries between physical education and physical activity health initiatives in schools.

Borgen, Jorunn Spord; Hallås, Bjørg Oddrun; Løndal, Knut; Moen, Kjersti Mordal; Gjølme, Egil Galaaen. 2020, Sport, Education and Society. HINN, OSLOMET, NTNU, NIH, HVLVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 23 | Neste | Siste »