Cristin-prosjekt-ID: 532172
Sist endret: 31. januar 2017 13:34

Cristin-prosjekt-ID: 532172
Sist endret: 31. januar 2017 13:34
Prosjekt

Endring av kommunikasjonsmønster i matematikkundervisning med anvendt drama

prosjektleder

Tor-Helge Allern
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • UiT Norges arktiske universitet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Matematikk • Teatervitenskap

Emneord

Kommunikasjon • Asyl og flyktningepolitikk • Anvendt matematikk • Didaktikk • Rollespill

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 31. januar 2017 Slutt: 30. juni 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Endring av kommunikasjonsmønster i matematikkundervisning med anvendt drama

Vitenskapelig sammendrag

Det er grundig dokumentert at undervisning i matematikk er preget av en dominerende lærer og elever som bare svarer på spørsmål når de blir spurt. Dette gir lite elevaktivitet og tradisjonell formidling av kunnskap.  Denne formidlingssituasjonen underbygger et tradisjonelt kunnskapssyn, der kunnskapen finnes allerede.  Det er stor enighet i matematiske forskningsmiljø om det syn at elever trenger å være mentalt aktive og utforskende for å lære matematikk slik at det blir forståelig, logisk og at kunnskapen blir varig. Det er også dokumentert at når en klarer å endre matematikkundervisning slik at elevene blir aktive og engasjerte, får det varige positive virkninger på livene deres. Å få aktive og engasjerte elever er en heilt grunnleggende utfordring for matematikkopplæringa i skolen. I matematikk er det spesielt viktig å få elevene til å forklare, argumentere, diskutere og evaluere.

 

Dette prosjektet forsøker å endre samtalemønsteret i klasserommene ved å kartlegge hvilke roller elever og lærere tar i klasserom i Norge. Deretter skal vi utvikle et spill der elever og lærere får prøvd nye roller og trening i å ta ulike roller. Etterpå er målet å anvende dette i undervisninga i matematikk slik at elevene får større ansvar for å spørre og evaluere, mens læreren får et ansvar for å skape gode dialoger i staden for å stille alle spørsmål og evaluere alle innspill. 

 

En viktig del av prosjektet er å implementere det i lærerutdanning, både på masternivå og på et grunnleggende emne. Derfor skal lærerstudenter delta i datainnsamling, analyse og gjennomføring av prosjektet, både for å lære hvordan de selv kan endre kommunikasjonsmønsteret i klasserommet, og for at de skal lære om datainnsamling, analyse, forskning og utviklingsarbeid. 

For å endre den tradisjonelle undervisningssituasjonen og fremme mer elevaktive metoder, vil vi med dette prosjektet

 • kartlegging av hvilke rollekategorier og kommunikasjonsmønster som undervisning blir preget av (først i matematikkundervisning, men seinere gjerne også andre fag) i både grunnskole og lærerutdanning

 • gjøre forsøk i matematikk med drama som læringsform gjennom et forløp som tar for seg syriske flyktninger

 • skape rollekategorier i dette dramaforløpet som seinere følges opp i matematikkundervisning

 • aktuelle rollekategorier er: autoriteten (som baserer seg på undersøkelser og vilje til å lytte til ulike synspunkt), skeptikeren (som ikke tar noe for gitt og stiller spørsmål ved antatte sannheter), nysgjerrigperen (som spør helt til hun forstår), konfliktdemperen (som forsøker å dempe konflikter og ønsker å se det positive ved ulike forlag til løsning).

 

 

 

Metode

Forsøk med anvendt drama

Observasjon av matematikkundervisning i grunnskole og lærerutdanning

Feltarbeid med deltakende observasjon

Intervju, med systematisk tekstkondensering

Video og videoanalyse

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tor-Helge Allern

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Gjert Anders Askevold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Silke Lekaus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Ove Gunnar Drageset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet
Aktiv cristin-person

Rune Herheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 5