Cristin-prosjekt-ID: 355153
Sist endret: 14. januar 2015 14:04
Cristin-prosjekt-ID: 355153
Sist endret: 14. januar 2015 14:04
Prosjekt

Ny norsk språkhistorie, Forskargruppe i nordisk språk

prosjektleder

Michael Schulte
ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 10. november 2008 Slutt: 31. januar 2015

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ny norsk språkhistorie, Forskargruppe i nordisk språk

Vitenskapelig sammendrag

Mål:I 2014 er det 200-årsjubileum for grunnlova, staten og nasjonen Noreg. Då bør vi ha skaffa oss eit nasjonalt språkhistorisk verk. I Noreg vantar vi heilt ei fagleg og samlande språkhistorisk framstilling.Prosjektet ”Ny norsk språkhistorie” skal dekkje ulike behov og har såleis fleire mål. 1. Språkhistoria tar mål av seg til å bli eit oppdatert og moderne (basert på nyare forsking) fagleg referanseverk (til liks med referansegrammatikken). Målet er så ambisiøst som å skrive den første store samanhengande norske språkhistoria!2. Verket skal beskrive (og forklare) utviklinga av norsk språk (talt og skrive) frå dei tidlegaste tidene vi kan dokumentere eksistensen av ”norsk”, til i dag.3. Så langt kjeldegrunnlaget gjev rom for det, skal beskrivinga vere både ”indre” og ”ytre”. Språkkontaktperspektivet er viktig, ikkje minst fordi det er så mangelfullt behandla i tidlegare framstellingar.4. Språkhistoria skal inkludere ikkje-norske språk som har hatt heimvist i Noreg, deira historie og stilling i Noreg, for å skape innsikt i språksosiale forhold slik dei har komme uttrykk og vore under endring gjennom tidene.5. Språkhistoria skal gje ny innsikt i og ny forståing for samanhengar i norsk språk og det norske språksamfunnet.6. Det skal bidra til refleksjon om språk, språkleg variasjon og språkendring.7. Det skal gje innsikt i og forståing for (konstruksjonen av) norsk identitet gjennom tidene.8. Verket skal ha ei form som er tilpassa målgruppa, det vil seie fagfolk, forskarar, studentar og den opplyste ålmenta.Norsk språkhistorie I: Mønser, red.: Helge Sandøy (2014), Norsk språkhistorie II: Praksiser, red. Brit Mæhlum (2015), Norsk språkhistorie III: Ideologiar, red. Tove Bull (2015), Norsk språkhistorie IV: Tidslinjer, red. Agnete Nesse (2015)Se: http://nsh.novus.no/

prosjektdeltakere

prosjektleder

Michael Schulte

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder

Helge Sandøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen

Tove Bull

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språkvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet

Brit Kirsten Mæhlum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk og litteratur ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Lars Sigurdsson Vikør

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Middelalderstudier ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »