Cristin-prosjekt-ID: 637908
Registrert av: REK Sist endret: 11. mars 2021, 08:43

Cristin-prosjekt-ID: 637908
Registrert av: REK Sist endret: 11. mars 2021, 08:43
Prosjekt

MoBaKinder

prosjektleder

Leif Edvard Aarø
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1918

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. april 2018 Slutt: 1. april 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MoBaKinder

Populærvitenskapelig sammendrag

I MoBaKinder vil vi undersøke hvordan barnehager kan fremme god psykisk helse og livskvalitet hos barn. Målet er at kunnskapen skal brukes til å styrke potensiale til norske barnehager som helsefremmende.

Nesten alle barn i Norge går i barnehage før de begynner på skolen. I dette prosjektet studerer vi om kvaliteten på barnehagetilbudet har betydning for barnas psykiske helse, livskvalitet og skoleresultater når de kommer i skolealder. Ved å koble data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) til Pasientregisteret og Nasjonale prøver kan vi se nærmere på om barn som har gått i barnehager med høy kvalitet har lavere risiko for å utvikle psykiske lidelser. Vi kan også studere om disse barna får bedre skoleresultater sammenlignet med barn som har gått i barnehager med lavere kvalitet. I MoBa er 7 500 barnehagelærere spurt om å vurdere kvaliteten på barnehagen gjennom et omfattende spørreskjema. Mødrene til barna har svart på spørsmål om barnas psykiske helse, livskvalitet og utvikling gjennom hele barndommen. Dette gir oss kunnskap om hvordan barna utvikler seg over tid, både før og etter at de har begynt i barnehagen. En av målsetningene er å studere om kvaliteten på barnehagetilbudet har større betydning for noen grupper barn, som for eksempel barn fra familier med lav sosioøkonomisk status eller som begynte i barnehagen med utviklingsforsinkelser. Vi vil med MoBaKinder kunne identifisere kjennetegn ved barnehager som kan fremme god psykisk helse og livskvalitet hos barn.

Lenke til SOL:

https://www.fhi.no/studier/sol/

Tittel

The impact of quality in kindergarten for better mental health in children: a Norwegian survey-registry linkage study (MoBaKinder)

Populærvitenskapelig sammendrag

In MoBaKinder we will find out how kindergartens can promote good mental health and quality of life in children. Our aim is that knowledge from this research will be used to strengthen the potential of Norwegian kindergartens as health promoting.

Almost all children in Norway attend kindergarten before they start school. In this project we study whether kindergarten quality has an impact on children's mental health, quality of life, and school results. By linking The Norwegian Mother, Father and Child Cohort Study (MoBa) to The Norwegian Patient Registry and national mandatory achievement tests we can find out whether children attending high quality kindergartens have lower risk for developing mental disorders. We can also study whether these children get better results in school than children attending low quality kindergartens. In MoBa 7,500 kindergarten teachers were asked to assess the quality of their kindergarten through a thorough questionnaire. Mothers have answered questions about their children's development, health, and quality of life throughout childhood. This gives us knowledge about how children develop both before and after entering kindergarten. One of the aims is to study if kindergarten quality is of greater importance for some groups, such as children from families with low socioeconomic status or children with developmental delays prior to entering kindergarten. With MoBaKinder we will be able to identify qualities in kindergartens that can contribute to promoting better mental health and quality of life in children.

More information:
https://www.fhi.no/en/studies/language-and-learning-study/

 

 

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Leif Edvard Aarø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Mari Vaage Wang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Ragnhild Eek Brandlistuen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Silje Kvam Bårdstu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Erik Eliassen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »