Cristin-prosjekt-ID: 680977
Sist endret: 29. februar 2020, 01:19

Cristin-prosjekt-ID: 680977
Sist endret: 29. februar 2020, 01:19
Prosjekt

Motivational interviewing in long-term sick absence: A randomized controlled trial with mixed methods

prosjektleder

Egil Andreas Fors
ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 256633

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsmedisin, sosialmedisin • Psykologi

Emneord

Motiverende intervju • Sykefravær

HRCS-forskningsaktivitet

 • 8 Helse- og sosialtjenesteforskning
 • 5.6 Psykologiske og atferdsmessige

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
+4741236597
Sted
Egil A Fors

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. august 2016 Slutt: 28. februar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Motivational interviewing in long-term sick absence: A randomized controlled trial with mixed methods

Populærvitenskapelig sammendrag

The research project: "Motivational interviewing in long-term sick absence: A randomized controlled trial with mixed methods" is a project collaboration between the Norwegian Labour and
Welfare Administration (NAV) and Norwegian University of Science and Technology (NTNU). The aim of the research project is to study the efficacy of encouraging individuals, who have been on long term sick leave (over 7 weeks) to return to work (RTW), through the use of motivational interviewing (MI). MI is a client-centered counseling style for eliciting behavioral change and building motivation within the client.This study will use mixed methods in order to explore efficacy, mechanisms and subjective experiences of the process, meaning that both quantitative and qualitative methods will be applied in order to explore the hypotheses of the study. The participants will be consenting adults between the age of 18-60 living in southern part of Trøndelag county, who have been on sick leave for more than 7-weeks. These participants will
be randomized to 3 separate groups to explore the effect on RTW: Group 1 will be offered two motivational interviews in addition to the regular NAV procedures, group 2 will also get two extra talks in addition to regular NAV procedures, but with ordinary NAV-content as a control group accounting for attentional bias; eventually, group 3 is a "treatment as usual" group, i.e. an ordinary ("untouched") control. All the participants will meet with NAV caseworkers, and data will be retrieved measuring RTW and relevant secondary outcomes
as for example: RTW expectations, Workability assessments, Health economics and symptoms as anxiety and depression, sleeping problems and pain, in addition to qualitative data. The results will be provided to NAV nationally, in conferences presentations, meetings, media and several journal articles. Based on the results from the research project some of these interventions used in this trial will be implemented in NAV, if proven successful. The study protocol is published (Aasdahl et al. BMC Public Health;2018 18:756)

Vitenskapelig sammendrag

The project: Motivational Interviewing and Stakeholder Coordination to Improve Return to Work: a randomised, controlled trial with "mixed methods" will scrutinize existing NAV interventions to encourage individuals, who have been home-bound due to illness, to return to work (RTW). Through the use of two interventions using motivational interviewing (MI) and motivational interview plus a stakeholder coordination program (MI+), both quantitative and qualitative measures will be used to assess the successfulness of such interventions using a randomised, controlled trial design with nested qualitative studies. MI will provide three sessions with the sick-listed employee from week 16 of the sickness absenteeism period, while MI+ in addition provides ongoing stakeholder coordination in the same period. The approach to this study will acknowledge the work of the disability paradigm by addressing both personal and motivational factors as well as interactions with relevant stakeholders. A randomized controlled trial of consenting volunteer participants, ages 18-60, who have been sick-listed for 8-weeks and living in Sør-Trøndelag county will be placed in parallel groups. Detailed interventions (through 2-3 workshops) will be planned and quality assured during the first phase of the project together with case workers from NAV Sør-Trøndelag, whereby a systematic procedure will be developed and instigated. The participants will meet with the NAV case workers over a year period. Data about return to work (RTW), in addition to health economics evaluations and psychological measurements, will be retrieved from the participants using repeated quantitative measures and qualitative data assessed through transcription of dialogue with the workers and stakeholders. The results will be provided in conferences presentations, meetings and at least one journal article and as chronicles and other contributions in media.

Metode

Primary objectives: To evaluate whether Motivational Interviewing (MI)provided by trained NAV case-workers to sick-listed users with unselected diagnoses facilitates return to work (RTW) compared to follow-up (FU)as usual. And,will structured involving of the workers' employer & GP stakeholders, coordinating their information and feedback to their clients, add to the effect of motivational interviewing on RTW?

Secondary objectives:
To explore:
- the clients and stakeholders' experiences of the implementation of the two MI interventions in NAV
- the stakeholders' perceptions of benefits & challenges in using MI to facilitate RTW
- which factors both clients receiving the intervention and clients randomized to FU as usual, perceive as facilitators & obstacles to the RTW process
- whether MI reduce anxiety, depression and sleeping problems and if personality traits like resilience have impact on RTW
Furthermore, evaluate the cost-effectiveness and cost-utility of the interventions

Tittel

"Bedre sykefraværsoppfølging: Effekt av motiverende intervju på sykefravær hos langtidssykmeldte - en RCT med kombinerte metoder»

Populærvitenskapelig sammendrag

"Bedre sykefraværsoppfølging: Effekt av motiverende intervju på sykefravær hos langtidssykmeldte - en RCT med kombinerte metoder» er et forskningssamarbeid mellom NAV Trøndelag og NTNU (Institutt for Samfunnsmedisin og Psykologisk institutt). Hovedmålet med studien er å undersøke hvordan motiverende intervju (MI) kan bedre tilbakeføring til arbeid, "return to work" (RTW). MI kan påvirke RTW-prosessen på flere måter, inkludert det å søke medisinske råd, delta aktivt i medisinsk rehabilitering, opprettholde kontakt med arbeidsplassen og få fram pasientens tause kunnskap. Enkelte tema som underkommuniseres i vanlige NAV-samtaler kan være lettere tilgjengelige og relevante å snakke om når Nav-konsulenten og den sykmeldte møtes med MI-tilnærming. MI vil også kunne styrke Nav-ansatte sin veiledningskompetanse, samt gir en personsentrert tilnærming som setter de sykmeldte bedre i sentrum. MI er utviklet og beskrevet av psykologene William Miller og Stephen Rollnick gjennom tre årtier. Deres siste oppsummering av metoden ble utgitt i 2013 med tittelen «Motivational Interviewing: helping people change». MI ble introdusert rundt samme tid som Prochaska og DiCelmentes modell om atferdsendring «The Transtheoretical modell of Change» («endringshjulet»). Teorien beskriver atferdsendring som en sirkulær prosess hvor man går gjennom ulike stadier. Enkelte kan reagere negativt på begrepet «motiverende intervju», fordi de allerede føler seg motivert og dermed ikke forstått. Det er derfor viktig å kommunisere at Motiverende intervju (MI)er en person-sentrert tilnærming til positiv atferdsendring hvor klientens tanker og følelser blir satt i sentrum, og derfor kan virke på personens sannsynlighet for å returnere til arbeid. Hjelperen skal tilby informasjon eller forslag som personen kan ta til seg, eller velge å la være. MI skal motivere for atferdsendringer, men ikke styre strengt i en bestemt retning (https://www.helsedirektoratet.no/tema/motiverende-intervju-mi/motiverende-intervju-som-metode). Enkeltpersoner kan oppleve RTW-barrierer som f.eks. smerter og andre helseplager, lav mestringsforventning, unngåelse, lav selvtillit og svak sosial støtte, som gjør at tilbakeføring til arbeid kan bli et problem. Deltagerne i denne studien har gitt samtykke om deltagelse, er mellom 18-60 år, sykmeldt minst 50% i over 7 uker og bor i sørlige del av Trøndelag fylke.
Deltagerne blir fordelt til tre grupper: To grupper får to ekstra samtaler med en NAV-veileder, hvor den ene gruppen får 2 samtaler med MI-innhold og den andre vanlige samtaler, pluss en kontrollgruppe som får dagens vanlige "untouched" NAV oppfølging, for å finne hvilken metode som best kan hjelpe personer tilbake til arbeid. Studien vil ta i bruk både kvalitative og kvantitative metoder for å undersøke effekten av intervensjonene, virkningsmekanismer knyttet til dem og opplevelsene de sykemeldte har rundt dette. Data vil bli samlet inn ved hjelp av ulike måleinstrumenter på 5 ulike tidspunkt, registerdata og kvalitative metoder som dybdeintervjuer og fokusgruppeintervjuer. Hovedutfallsmålet i effektstuden (har MI effekt på RTW"?) er det totale antallet sykefraværsdager målt med registerdata i løpet av 12 mnd etter inklusjonen(dvs. etter randomiseringen) og sekundære utfallsmål vil være ulike helse- og livskvalitetsmål, samt helseøkomoni og kvalitative aspekter. Resultater vil bli publisert i ulike aktuelle internasjonale fagfellevurderte tidsskrift, populærvitenskapelige fora og media, samt at NAV kan implementere metodene hvis resultatene viser seg å være effektive og kostnadsbesparende. Prosjektet inkluderer fortsatt deltakere,sannsynligvis fram til februar 2020. Studieprotokollen ble publisert i BMC Public Health i 2018 (Aasdahl et al. BMC Public Health; 2018 18:756)

prosjektdeltakere

prosjektleder

Egil Andreas Fors

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Martin Inge Standal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for psykologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Vegard Stolsmo Foldal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Marit Solbjør

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Teknologiledelse ved SINTEF AS

Karen Walseth Hara

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for anestesi og intensivmedisin ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Sick-listed workers’ experiences with motivational interviewing in the return to work process: a qualitative interview study.

Foldal, Vegard ; Standal, Martin Inge; Aasdahl, Lene; Hagen, Roger; Bagøien, Gunnhild; Fors, Egil Andreas; Johnsen, Roar; Solbjør, Marit. 2020, BMC Public Health. STOLAV, NTNU, UNICAREVitenskapelig artikkel

Sick-listed Workers' experiences with motivational interviewing administered by caseworkers in the return to work process .

Foldal, Vegard ; Standal, Martin Inge; Aasdahl, Lene; Hagen, Roger; Fors, Egil Andreas; Johnsen, Roar; Bagøien, Gunnhild; Solbjør, Marit. 2019, WDPI. STOLAV, NTNUVitenskapelig foredrag

Mener MI kan få fram pasientens tause kunnskap .

Fors, Egil Andreas. 2019, NTNUIntervju

"Vil finne ut om veiledningsmetode virker".

Foldal, Vegard ; Standal, Martin Inge; Hagen, Roger; Fors, Egil Andreas. 2019, NTNUIntervju

Describing the first two months of sickness absence: Experiences from the sick listed in a Norwegian context.

Standal, Martin Inge; Foldal, Vegard ; Hagen, Roger; Aasdahl, Lene; Johnsen, Roar; Fors, Egil Andreas; Solbjør, Marit. 2018, EUMASS 2018. NTNUPoster
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »