Cristin-prosjekt-ID: 684403
Sist endret: 31. januar 2021, 09:58

Cristin-prosjekt-ID: 684403
Sist endret: 31. januar 2021, 09:58
Prosjekt

Skolefrafall - risiko og beskyttelse

prosjektleder

Kristin Gärtner Askeland
ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Finansiering

 • Stiftelsen Dam
  Prosjektkode: 2018/FO202170

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Psykologi

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

Kontaktinformasjon

Sted
Kristin Gärtner Askeland

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 30. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Skolefrafall - risiko og beskyttelse

Populærvitenskapelig sammendrag

Andelen ungdom i Norge som avslutter videregående opplæring uten å oppnå vitnemål er høy. Frafall blir i økende grad beskrevet som et folkehelseproblem, og vi vet at frafall fra videregående skole kan ha negative konsekvenser for senere arbeid og helse. Det er derfor viktig å undersøke mulige årsaker
til tidlig avslutning av skolegang i ungdomsalderen, samt faktorer som kan redusere sannsynligheten for frafall.


Vi vet at forekomsten av depressive symptomer øker i ungdomsårene, spesielt blant jenter, og andelen som opplever slike plager har økt de siste ti til tjue årene. I voksen alder er det en negativ sammenheng mellom depresjon og deltakelse i arbeidslivet, og det er nærliggende å tro at det finnes en  sammenheng også med skolefungering og gjennomføring i sen ungdomsalder. Selv om tidligere forskning har vist en sammenheng mellom psykisk helse og frafall, har denne vært mindre tydelig for depresjonssymptomer enn andre vansker. En av årsakene til dette kan være at det finnes kjønnsforskjeller i forekomst av depresjonssymptomer og den mulige sammenhengen med
skolefungering. Det er derfor viktig å undersøke slike sammenhenger for gutter og jenter hver for seg. I tillegg til å undersøke mulige risikofaktorer for frafall er det viktig å øke vår kunnskap om mulige beskyttende faktorer. Vi vet enda mindre om slike faktorer, men tidligere studier har vist at sosial støtte
fra venner og familie er viktig for skolefungering. Vi ønsker å undersøke slike sammenhenger nærmere, samt undersøke betydningen av sosial støtte  sammenliknet med personlige faktorer hos ungdommen selv, som personlig kompetanse.

Prosjektets overordnede mål er å undersøke hvordan depresjonssymptomer og beskyttende faktorer knyttet til ungdommen selv, familien og ungdommens sosiale nettverk er relatert til skolefungering og frafall fra videregående skole. Prosjektet vil benytte data fra spørreundersøkelsen ung@hordaland, en
stor kartlegging av psykisk helse og beskyttende faktorer som ble gjennomført i Hordaland i 2012 der mer enn 10 000 ungdommer deltok. Informasjon fra undersøkelsen vil brukes i sammenheng med registerdata på skolefravær, skoleprestasjoner og skolegjennomføring, noe som vil gi et unikt datamateriale for å identifisere både risikofaktorer og beskyttende faktorer for senere  skolefungering. Fokuset på beskyttende faktorer i tillegg til betydningen av depressive symptomer gjør det mulig å identifisere faktorer som henger sammen med gjennomføring av videregående opplæring. Vi håper at
resultater fra prosjektet slik kan danne grunnlaget for utvikling av forebyggende intervensjoner.

Metode

Prosjektet vil gjøre nytte av allerede innsamlede data fra ung@hordaland, en stor kartlegging av psykisk helse og beskyttelsesfaktorer gjennomført i 2012 i samarbeid med Hordaland Fylkeskommune med mer enn 10 000 ungdommer. I tillegg vil vi utvide en eksisterende og godkjent kobling til registerdata på skolefravær, skoleprestasjoner og skolegjennomføring. Samlet vil dette gi et unikt
materiale som kan identifisere risikofaktorer målt ved spørreskjema fylt ut av ungdommen, inkludert standardiserte og validerte mål på psykisk helse og resiliens og skolefungering da og senere.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristin Gärtner Askeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Mari Hysing

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Tormod Bøe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Helse - RKBU ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

The association between symptoms of depression and school absence in a population-based study of late adolescents.

Askeland, Kristin Gärtner; Bøe, Tormod; Lundervold, Astri J. ; Stormark, Kjell Morten; Hysing, Mari. 2020, Frontiers in Psychology. NORCE, UIBVitenskapelig artikkel

Life events and adolescent depressive symptoms: Protective factors associated with resilience.

Askeland, Kristin Gärtner; Bøe, Tormod; Breivik, Kyrre; La Greca, Annette M.; Sivertsen, Børge; Hysing, Mari. 2020, PLOS ONE. HELSEFONNA, UoM, NORCE, FHI, NTNU, UIBVitenskapelig artikkel

Factor Structure and Psychometric Properties of the Resilience Scale for Adolescents (READ).

Askeland, Kristin Gärtner; Hysing, Mari; Sivertsen, Børge; Breivik, Kyrre. 2019, Assessment (Odessa, Fla.). HELSEFONNA, NORCE, FHI, NTNU, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3